Centar za posjetitelje o velikim zvijerima u Staroj Sušici

U cilju bolje valorizacije prirodne baštine te sa ciljem uspostave sustavnog vrednovanja i korištenja zaštićenih vrsta u promidžbi i brendiranju Gorskog kotara, tijekom 2014. godine pokrenute su aktivnosti na izgradnji Centra za velike zvijeri. Centar je zamišljen kao prostor koji bi na inovativan i zanimljiv način približio posjetiteljima specifičnosti i vrijednosti očuvanog goranskog kraja u kojem obitavaju medvjed, vuk i ris.

Kao idealna lokacija za smještaj Centra za velike zvijeri, prepoznat je kompleks Stara Sušica (Općina Ravna Gora) koji je u vlasništvu Primorsko-goranske županije. Predmetna lokacija u potpunosti zadovoljava realizaciju ove ideje s obzirom na riješene imovinsko-pravne odnose, postojeću komunalnu infrastrukturu, dobru prometnu povezanost, postojeće sadržaje u neposrednoj blizini (u sklopu kompleksa već djeluje županijski Centar za poljoprivredu i ruralni razvoj) te samu atraktivnost lokacije.

Projekt je krajem 2015. godine pozitivno ocijenilo povjerenstvo FZOEU, koji je tijekom 2016. godine financirao izradu studije izvedivosti, projektnog zadatka (koncept projekta), projektne dokumentacije unutrašnjeg uređenja i njegovog vizualno-grafičkog identiteta te pripremu prijave na natječaj za strukturne fondove EU.

Tijekom 2017. godine pripremljena je sva potrebna dokumentacija te prijavnica, te je u ožujku projekt Posjetiteljski centar o velikim zvijerima u Staroj Sušici uspješno prijavljen za sufinanciranje iz Strukturnih fondova EU, Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjera 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. Projekt je tijekom nekoliko faza evaluacije uspješno ocjenjen te je 30. srpnja 2018. godine potpisan Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava za projekte financirane iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014. – 2020. Partneri u projektu su Općina Ravna Gora i Turistička zajednica općine Ravna Gora, a planirani završetak projekta je konac 2020. godine.

STARA SUŠICA WEATHER

Osnovne aktivnosti u sklopu projekta su obnova tj. rekonstrukcija zgrade budućeg Centra za posjetitelje, uređenje stalnog izložbenog postava o velikim zvijerima, izrada akcijskog plana upravljanja posjetiteljima i marketinškog plana, osmišljavanje i izrada prototipa autohtonih suvenira inspiriranih prirodnom baštinom, izrada edukativno-promotivnih materijala kao što su dječja igra memorija, dvojezična slikovnica, goranski bestijarij i sl. U okviru projekta nabaviti će se oprema i softveri za evidenciju posjetitelja, energetski učinkovite klupe te uvesti WiFi za posjetitelje. Značajna pažnja posvetiti će se osmišljavanju i razvoju radionica za najmlađe o velikim zvijerima, praćenju tragova, pripovijedanju priča i sl., što će postati programi koji će se odvijati u budućem Centru. Javna ustanova „Priroda“ već niz godina u okviru svojih redovnih aktivnosti obavlja monitoring velikih zvijeri putem foto-zamki pa će se tako u okviru projekta osigurati dodatne foto-zamke koje će omogućiti prikupljanje zanimljivih podataka, što će se koristiti i u radu Centra. Kroz projekt će se ojačati vlastiti kapaciteti kroz edukacije zaposlenika te će se izraditi internetska stranica Centra gdje će šira javnost moći pratiti aktualna događanja i zanimljivosti te se educirati o prirodnim fenomenima Gorskog kotara. Promotivne aktivnosti odvijati će se sa ciljem predstavljanja Centra na specijaliziranim sajmovima, u školama i turističkim agencijama te s ciljem povećanja vidljivosti Centra oglašavanjem putem jumbo plakata te objavama u specijaliziranim časopisima i emisijama.