Zaštićeni dijelovi prirode i NEM u Županiji
| Osnovni podaci o Županiji |
| Zaštićeni dijelovi prirode u Županiji |
| Karta zaštićenih dijelova prirode |
| Područja ekološke mreže Natura 2000 u Županiji |
| Karta ekološke mreže Natura 2000 u Županiji |
| Zaštićene vrste biljaka, životinja i gljiva u Županiji |
| Karakteristike goranskog kraja |
| Karakteristike priobalja i otoka |
| Kartografski prikazi:
| - Zaštićene prirodne vrijednosti PGŽ
| NATURA2000
| - Područja očuvanja značajna za ptice
| - Područja očuvanja značajna za vrste i stanišne tipove