logo medMPAnet

Završene terenske aktivnosti izrade monitoring protokola za koraligen

Prospekt Dubine


Sl. 1. Crveno obojena kolonija mekog koralja Alcionium acuale na kojoj se vide bijeli otvoreni polipi

Jedan od uvjeta pristupanja Republike Hrvatske u EU je proglašenje ekološke mreže Natura 2000. Proglašenjem Nature RH se obvezala na daljnji razvoj mreže kroz inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja različitih tipova staništa propisanih Direktivom o staništima Barcelonske konvencije. Učinkovitost praćenja stanja ovisi o dobro razrađenoj metodologiji protokola za praćenje stanja (monitoring protokola). Upravo je to jedan od razloga zbog kojeg je projektom MedMPANet predviđena izrada monitoring protokola za koraligensku biocenozu, jednu od osam zajednica stanišnog tipa Grebeni, mreže Natura 2000.

Istraživani akvatorij Krka, Cresa, Prvića, Grgura, Golog, Ćutina i Plavnika zbog konfiguracije terena kojim dominiraju pomorske litice obiluje koraligenskim biocenozama, pa je idealan za testiranje protokola za praćenje stanja. Tijekom terenskih istraživanja, prijedlog monitoring protokola testiran je na 11 lokacija, u različitim uvjetima i različitim tipovima koraligenskih zajednica. Fotoidentifikacija, vizualna ocjena stanja zajednice uz pomoć utvrđenih kategorija i druge komponente protokola provodile su se tehnikama autonomnog ronjenja. Otežavajuća okolnost prilikom istraživanja predstavljala je prekrivenost organizama morskog dna sluzavim nakupinama nastalim agregacijom planktonskih algi prilikom cvjetanja. Ova pojava tipično se događa u proljeće i jesen, međutim zbog netipično niskih temperatura ovog proljeća proces je pomaknut duboko u ljetne mjesece. Sluz koja se nakuplja potencijalno može oštetiti morske organizme ukoliko je proces razgradnje usporen.

Bez obzira na ostatke cvjetanja algi, stanje koraligenskih zajednica istraživanog područja u zavidno je dobrom stanju. Očuvanje i unaprjeđenje zatečenog stanja jedan je od glavnih je ciljeva mjera koje će se u budućnosti provoditi temeljene upravo na rezultatima MedMPANet projekta.

Patrik Krstinić


Sl. 2. Organizmi morskog dna prekriveni sluzavim nakupinama nastalim cvjetanjem planktonskih algi


Sl.3. Fotidentifikacija uz pomoć kvadrata