Zmije sv.Petar

Potvrda „vijesti“ o preplivavanju kravosasa u morskom kanalu između Ilovika i Sv. Petra

Prospekt Fauna, Zanimljivosti

O ZMIJAMA NA OTOKU SV. PETAR

Četveroprugi kravosas (Elaphe quatuorlineata quattuorlineata /Lacéde, 1789/), viđen je na obali otoka Ilovika kako se odmara na metalnim stepenicama koje se spuštaju u more na rivi. Posada brodića koji povezuje Ilovik s otokom Lošinjem uočila je nakon toga viđenja zmiju kako pliva u moru kanala između Ilovika i Sv. Petra (sl.3).

Prvi autor crtice (E. R. koji ima posjed na otoku Sv. Petar) već je ranije nalazio četveropruge kravosase na ovom malenom otoku, kao i na otoku Iloviku, (što je bilo popraćeno i dokumentirano fotografijom kravosasa kako proždire mladog kosa u gnijezdu – vidi u ranijoj crtici). Na taj način dopunjuje se popis zmija cresko-lošinjskog arhipelaga i proširuju se saznanja o njima, jer, primjerice, četveroprugi kravosas nije bio spomenut u radu skupine autora: Toth, T., Farkas, B., Géczy, Cs., Sós, E., Halpern, B. & Molnar, Z. (2009): Herpetofaunal data from Ilovik and neighboring islets (Cres-Lošinj Archipelago, Croatia). Herpetozoa 22(1/2): 82-87*, kao zmija koja obitava na ova dva nedaleka otoka.

Sl. 1. Zmija šara poljarica na otoku Sv. Petar, snimljena ljeti 2015. godine (foto: Ervin Raguzin)

Vrijedno je spomenuti da na otoku Sv. Petar obitava još jedna vrsta zmije, a to je šara poljarica (Hierophis gemonnensis /Laurenti, 1768/). Na temelju fotografije snimljene na jednoj kamenitoj ruševini u unutrašnjosti otoka (sl. 1), djelatnica JU „Priroda“ vještija u prepoznavanju zmija, Sunčica Strišković, prepoznala je i potvrdila da se radi o navedenoj vrsti.

U ranije spomenutom radu o herpetofauni Ilovika i susjednih otoka vrsta šara poljarica također je navedena kao sastavni dio herpetofaune, kako ovog otoka (Sv. Petar) tako i obližnjeg otoka Ilovika (sl. 2). Prvi znanstveni podatak o šaroj poljarici na otoku Sv. Petar potječe od amaterskog herpetologa J. Matunćia iz Malog Lošinja koji za otok Sv. Petar od herpetofaune spominje i beznogog guštera blavora (Psudopus apodus thracicus /Obst, 1978/). Tako su, uz najčešću vrstu gušterice – primorsku guštericu (Podarcis siculus campestris De Betta, 1857), koja je za ovaj otok također spomenuta u citiranom radu, na otoku Sv. Petar zasad poznate četiri vrste gmazova.

Tematske cjeline: fauna, kvarnerski otoci

Ključne riječi: herpetofauna, zmije, četveroprugi kravosas ( Elaphe quatuorlineata), šara poljarica (Hierophis gemonnensis), otok Ilovik, otok Sv. Petar, cresko-lošinjski arhipelag

Povezane teme na web stranicama JU „Priroda“: Zmije u Jadranu!

Literatura: * http://www.landesmuseum.at/pdf_frei_remote/HER_22_1_2_0082-0087.pdf

Ervin Raguzin i Marko Randić

Sl. 2. Šara poljarica snimljena na otoku Iloviku, 2002. godine (foto: Ervin Raguzin)

Sl. 3. Četveroprugi kravosas preplivava kanal (Porat) između otoka Ilovika i Sv. Petra, ljeti 2015. godine, (fotografija dobivena ljubaznošću Dražena Dražića)