Akcija u komrčaru

Prospekt Novosti


Sl.1. Podupiranje vodoravnih alepskih borova na Šetalištu fra Odorika
Badurine

AKCIJA U KOMRČARU

Park-šuma Komrčar na otoku Rabu izuzetno je područje
čije se krajobrazne vrijednosti uvelike ovise o njegovoj geologiji, posebno
jugozapadne padine. Komrčar leži na slojevima lapora i pješčenjaka starim
približno 33 milijuna godina. U to vrijeme klima je bila tropska s čestim
i snažnim olujama. Pod utjecajem oluja i spuštanja razine mora, u priobalju
su se taložili pješčenjaci. U dubljem moru taloženjem su nastajali lapori.
Današnji položaj slojeva posljedica je relativno mladih tektonskih poremećaja.
Nažalost, geologija i nagib terena na jugozapadnim obroncima Komrčara
pogoduju nastanku klizišta i odroni. Veliki udio u klizanju terena imaju
i stari borovi koji na strmim padinama rastu gotovo vodoravno. Njihovo
plitko korijenje ne može zadržati teške, razgranate krošnje, pa stabla
padaju uzrokujući klizanje površinskog sloja tla. Ovisno o količini padalina,
svake godine otvori se novo klizište, ostavljajući za sobom kratere u
stoljetnom zelenilu. Svjedoci davnih odrona kamene su gromade pješčenjaka
podno Komrčara u uvali Sveta Eufemija. Najvećima među njima Rabljani su
dodijelili imena: Vela kamen, Fifi i Dvi sestrice.

Već treću godinu za redom u Komrčaru se provodi volonterska
akcija kojoj je jedan od glavnih ciljeva preventiva stvaranja novih klizišta
i sanacija postojećih uklanjanjem najkritičnijih borova na obroncima.
U sklopu akcije se provodi i hortikulturalno uređenje ostalih dijelova
Komrčara, a ovogodišnja novost je podupiranje dvaju vodoravnih borova
koji se nadvijaju nad Šetalištem fra Odorika Badurine. Cilj podupiranja
je spriječiti rušenje ovih prekrasnih stabala čije krošnje daju šetnici
prepoznatljivu vizuru, a ljeti osiguravaju kupačima zaklon od sunca.

Tekst: Patrik Krstinić
Fotografije: Sandra Weitner


Sl.2. Uklanjanje kritičnih borova na jugozapadnim obroncima Komrčara


Sl.3. Hortikulturalni radovi u dijelu Komrčara podno zidina Sv. Ivana