kartiranje rječine

Gljivarska udruga "ožujka" započela projekt kartiranja gljiva u kanjonu rječine

Prospekt Novosti


Sl. 1. Polazna točka – Pašački most: kartografska razrada plana terenskog
istraživanja (foto: M. Randić)

GLJIVARSKA UDRUGA “OŽUJKA” ZAPOČELA PROJEKT KARTIRANJA GLJIVA U KANJONU RJEČINE

U Međunarodnoj godini šuma započet je projekt kartiranja
gljiva u kanjonu Rječine – jednoj od najvrednijih očuvanih prirodnih oaza
u neposrednoj okolici grada Rijeke. Područje je važećim prostornim planovima
predviđeno za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza, a odlikuje se
iznimno raznolikom lepezom šumskih, travnjačkih, stjenovitih i vodenih
staništa.
Prvi zajednički terenski obilazak kanjona Rječine u kome su sudjelovali
predstavnici Gljivarske udruge “Ožujka” i Javne ustanove “Priroda”
upriličen je radi rekognosciranja tipova staništa na kojima će se popisivati
i kartirati svijet gljiva. Već ovim obilaskom potvrdilo se da su najveće
razlike izražene u tipovima staništa na strmom kanjonskom, karbonatnom
dijelu doline, koji se proteže nizvodno od mosta u Pašcu, nasuprot pretežno
flišnom dijelu doline Rječine prema brani u Valićima. Vlažnim flišnim
padinama i jarugama spuštaju se kontinentalne vrste (primjerice hrast
kitnjak i obični grab) na male nadmorske visine izravno u submediteranski
vegetacijski pojas, dok se na sušnim i toplim stjenovitim kanjonskim stranama
ukorjenjuju vazdazeleni hrast crnika i druge sredozemne vrste. Uza sam
tok Rječine bujaju vlažne “galerijske” šume u kojima uspijevaju
vlagoljubne vrste poput johe, topole, vrba, poljskog jasena i drugog drveća.
Ovakav raspored vrsta drveća i šumskih staništa na razmjerno malom prostoru
obećava pronalazak vrlo raznolikog svijeta gljiva, koji je vrlo važna
komponenta bioraznolikosti svakog šumskog područja, ali je nažalost vrlo
slabo poznat. U nekoliko ranijih obilazaka terena članovi Gljivarske udruge
definirali su također i “trajne plohe” na šumskim staništima
kanjona Rječine gdje će tijekom narednih sezona popisivati gljivlje vrste.

Ovo je samo jedna od aktivnosti vezanih uz obilježavanje
Međunarodne godine šuma na području Primorsko-goranske županije, a u Projekt
kartiranja gljiva kanjona Rječine, pored Gljivarske udruge “Ožujka”
i JU “Priroda” uključit će se i Prirodoslovni muzej Rijeka,
te prema potrebi stručnjaci mikolozi iz drugih znanstvenih institucija
i udruga. Projekt je financiran sredstvima Grada Rijeke.

Marko Randić


Sl. 2. Članovi Gljivarske udruge “Ožujka” na travnatom flišnom
staništu Meje između Grohova i Pašca koje zarasta šumskom vegetacijom
– obećavajuće stanište gljiva (foto: M. Randić)


Sl. 3. Raznolikost staništa u kanjonu Rječine (foto: M. Randić)