Perivoj sv. jakova u opatiji proglašen spomenikom parkovne arhitekture

Prospekt Novosti

PERIVOJ SV. JAKOVA U OPATIJI PROGLAŠEN SPOMENIKOM PARKOVNE ARHITEKTURE

Županijska skupština Primorsko-goranske županije donijela
je na 17. sjednici održanoj dana 18. studenog 2010., Odluku o proglašenju
Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture. Time je
uspješno okončan prvi postupak zaštite nekog područja od kad je osnovana
Javna ustanova Priroda. Vremenska dužina trajanja postupka svjedoči da
je zaštita novog područja složen i dugotrajan postupak, koji se sastoji
od nekoliko neophodnih koraka.

U prvom koraku, postupak je pokrenut na temelju stručne podloge koju je
izradio Državni zavod za zaštitu prirode, a koja sadrži detaljan opis
obilježja i vrijednosti područja, ocjenu stanja, posljedice koje će donošenjem
akta o proglašenju proisteći, posebno s obzirom na vlasnička prava i zatečene
gospodarske djelatnosti, te ocjenu i izvore potrebnih sredstava za provođenje
kata o proglašenju zaštićenog područja.

Osim izrađene stručne podloge, u mjesecu travnju 2009.
godine Županijska skupština donijela je i Izjavu o osiguranim sredstvima
za upravljanjem Perivojem sv. Jakova kao zaštićenim područjem u kategoriji
spomenik parkovne arhitekture koja je objavljena u “Službenim novinama
Primorsko-goranske županije” broj 15/09.

U međuvremenu je pripremljen prijedlog akta o proglašenju
zaštite Perivoja sv. Jakov spomenikom parkovne arhitekture, na koji je
pribavljena prethodna suglasnost Ministarstva kulture, čime su ostvareni
uvjeti za pristupanje izvješćivanju javnosti i provođenje javnog uvida
kojeg organizira i provodi Županija.

U prvom dijelu 2010. godine održano je u Gradskoj vijećnici
Grada Opatije javno izlaganje u sklopu javnog uvida u Prijedlog odluke
o proglašenju Perivoja Sv. Jakova u Opatiji spomenikom parkovne arhitekture.
Postupak proglašenja zaštite okončan je donošenjem Odluke o zaštiti na
Županijskoj skupštini, a Odluka je objavljena u “Službenim novinama
Primorsko-goranske županije” broj: 44/10 i u “Narodnim novinama”
broj 137/10:
http://narodne-novine.nn.hr/clanci/sluzbeni/2010_12_137_3523.html