Sadnja endemične liburnijske flore u parku margarita

Prospekt Novosti


Sl. 1. Bujni cvatovi istarskog zvončića – sada na starim zidinama liburnijskih
i kvarnerskih akropolskih gradića, trebali bi uskoro postati i ures u
parku Margarita u Opatiji. (foto: Marko Randić)

SADNJA ENDEMIČNE LIBURNIJSKE FLORE U PARKU MARGARITA

Javna ustanova Priroda planira u zaštićenom Perivoju
Margarita u Opatiji (perivoj zaštićen u kategoriji spomenika parkovne
arhitekture) i, eventualno, kasnije, ukoliko se projekt pokaže uspješnim,
u zaštićenom Perivoju Angiolina formirati manje nasade endemičnog liburnijskog
i kvarnerskog bilja. To bi za početak projekta bili endemični liburnijski
zvončići, kao i još neke dekorativne i zanimljive biljne svojte poput
ilirske perunike. Ovaj projekt upisan je u Godišnjem programu zaštite,
održavanja i očuvanja zaštićenih područja u 2012. i 2013. godini JUP i
za njega su osigurana sredstva.

Pokusni nasad endemičnog bilja trebao bi imati edukativnu
ulogu, a bio bi osobito zanimljiv brojnim posjetiteljima Opatije. Perivoj
Margarita izabran je kao pilot u projektu zbog toga jer je manje posjećen
od Perivoja Angiolina i zasad nema toliko atraktivnih sadržaja za posjetitelje.
Kao podloga, odnosno stanište za sadnju endemičnog bilja koristile bi
se u prvom redu pukotine postojećih stijena u perivojima, a endemične
vrste bile bi opremljene pločicama s osnovnim botaničkim podacima. Budući
da se radi o strogo zaštićenim biljnim vrstama Javna ustanova Priroda
ishodila je od Ministarstva zaštite okoliša i prirode suglasnost za sakupljanje
sjemena iz prirodnih populacija te uzgoju i sadnji sadnica u Parku.

Javna ustanova Priroda i Parkovi d.o.o. Opatija, na sastanku
održanom 9. listopada 2012. na samoj lokaciji u Parku usuglasili su potrebne
aktivnosti na pripremi zemljišta za sadnju, uzgoju i sađenju sadnica endemičnog
bilja te kasnijem održavanju nasada endemičnog bilja na tri mikrolokaliteta
u Parku Margarita. Radove pripreme zemljišta, uzgoj i sadnju sadnica obavili
bi hortikulturni stručnjaci iz Obrta za uređenje okućnica Mandragora.
U projekt je od početka uključen i Studio Plantula čiji stručnjaci se
bave krajobraznim i hortikulturnim uređenjem, a njihova je zadaća bila
da se mikrolokacije što bolje uklope u krajobraz parka. Ukoliko se uspiju
usuglasiti i drugi potrebni subjekti, uređenje mikrolokaliteta za sadnju
bi trebalo započeti već ovog mjeseca, a sama sadnja se očekuje na proljeće.

Marko Randić


Sl. 2. Prelijepi cvjetovi ilirske preunike trebali bi ubrzo ukrašavati
stijene u parku Margarita (foto: Marko Randić)