Završene terenske aktivnosti izrade monitoring protokola za koraligen

Prospekt Novosti


Sl. 1. Crveno obojena kolonija mekog koralja Alcionium acuale na kojoj
se vide bijeli otvoreni polipi

ZAVRŠENE TERENSKE AKTIVNOSTI IZRADE MONITORING PROTOKOLA ZA KORALIGEN

Jedan od uvjeta pristupanja Republike Hrvatske u EU je
proglašenje ekološke mreže Natura 2000. Proglašenjem Nature RH se obvezala
na daljnji razvoj mreže kroz inventarizaciju, kartiranje i praćenje stanja
različitih tipova staništa propisanih Direktivom o staništima Barcelonske
konvencije. Učinkovitost praćenja stanja ovisi o dobro razrađenoj metodologiji
protokola za praćenje stanja (monitoring protokola). Upravo je to jedan
od razloga zbog kojeg je projektom MedMPANet predviđena izrada monitoring
protokola za koraligensku biocenozu, jednu od osam zajednica stanišnog
tipa Grebeni, mreže Natura 2000.

Istraživani akvatorij Krka, Cresa, Prvića, Grgura, Golog,
Ćutina i Plavnika zbog konfiguracije terena kojim dominiraju pomorske
litice obiluje koraligenskim biocenozama, pa je idealan za testiranje
protokola za praćenje stanja. Tijekom terenskih istraživanja, prijedlog
monitoring protokola testiran je na 11 lokacija, u različitim uvjetima
i različitim tipovima koraligenskih zajednica. Fotoidentifikacija, vizualna
ocjena stanja zajednice uz pomoć utvrđenih kategorija i druge komponente
protokola provodile su se tehnikama autonomnog ronjenja. Otežavajuća okolnost
prilikom istraživanja predstavljala je prekrivenost organizama morskog
dna sluzavim nakupinama nastalim agregacijom planktonskih algi prilikom
cvjetanja. Ova pojava tipično se događa u proljeće i jesen, međutim zbog
netipično niskih temperatura ovog proljeća proces je pomaknut duboko u
ljetne mjesece. Sluz koja se nakuplja potencijalno može oštetiti morske
organizme ukoliko je proces razgradnje usporen.

Bez obzira na ostatke cvjetanja algi, stanje koraligenskih
zajednica istraživanog područja u zavidno je dobrom stanju. Očuvanje i
unaprjeđenje zatečenog stanja jedan je od glavnih je ciljeva mjera koje
će se u budućnosti provoditi temeljene upravo na rezultatima MedMPANet
projekta.

Patrik Krstinić


Sl. 2. Organizmi morskog dna prekriveni sluzavim nakupinama nastalim cvjetanjem
planktonskih algi


Sl.3. Fotidentifikacija uz pomoć kvadrata