Velika i mala belica – dvije očuvane pritoke rijeke kupe

Prospekt Krajobraz, Zanimljivosti


Sl. 1. Izvorište Velike Belice ističe se svijetlozelenim prevlakama mahovina
na vlažnom kamenju (foto: M. Randić)

VELIKA I MALA BELICA – DVIJE OČUVANE PRITOKE RIJEKE KUPE

Vodeni svijet goranskih rijeka, rječica i potoka nudi
svoje posebnosti i odlikuje se neobično privlačnim krajobrazima. Rijeka
Kupa biser je goranske prirode. Prirodne vrijednosti posebno su lijepo
očuvane u kratkim ali vodom izdašnim (osobito u vrijeme velikih oborina/podzemnih
krških voda koje dolaze iz karbonatnog risnjačkog i drgomaljskog zaleđa)
pritokama Kupe – Velikoj i Maloj Belici

VELIKA I MALA BELICA, GORSKI KOTAR

Velika i Mala Belica su dvije očuvane i vrlo slikovite,
geomorfološki zanimljive udoline potoka koji se ulijevaju u Kupu kod Kuželja
(Velika Belica) i Gučeg sela (Mala Belica). Odlikuju se kraškim izvorima
koji su u vrijeme velikih voda vrlo izdašni. Njihov biljni i životinjski
svijet također je osebujan i vrijedan. Na okolnim stjenovitim policama
ispod planine Drgomalj najznačajnije su petrofilne biocenoze (zajednice
stjenovitih padina) s mnogim rijetkim vrstama (pogledaj: www.ju-priroda.hr/zanimljivosti.asp?id=2zanimljivosti/priroda/1-botanicke-zanimljivosti.html).
Ovamo rado zalaze i naše jedine “šumske antilope” – divokoze
koje na stijenama nalaze obilje raznolikog planinskog bilja koje vole
pasti. Šumski svijet odlikuje se miješanjem nizinskih, gorskih i planinskih
vrsta.

Vodena staništa ovih očuvanih i čistih gorskih vodotoka
s izdašnim vrelima također su iznimno zanimljiva. U vodi koja preskače
preko kaskada i brojnog kamenja obraslog mahovinama i obogaćuje se kisikom
žive danas u drugim vodenim predjelima već rijetki beskralješnjaci – obalčari,
tulari, vodncvjetovi, puževi…U donjem toku potoka Mala Belica nalazilo
se cretno područje koje je bilo obraslo vegetacijom ravnih, bazifilnih
cretova. Danas je cretište uglavnom zaraslo, ali o opsegu te pojave zasad
nemamo dovoljno informacija. U najnižem dijelu nedaleko Gučeg sela dijelovi
su creta isušeni i privedeni poljoprivrednoj kulturi. Budući da su oba
područja uvrštena u Ekološku mrežu NATURA 2000 bilo bi neophodno utvrditi
aktualno stanje, provesti odgovarajuća istraživanja i propisati mjere
zaštite kako bi krajobrazne i prirodne vrijednosti, izvorišne zone i vodotoke,
kao i bogat živi svijet mogli očuvati u što prirodnijem stanju.

Ključne riječi: pritoke Kupe, Velika Belica, Mala Belica,
izvorišta, NATURA 2000

Marko Randić


Sl. 2. Gornji tok potoka Mala Belica stiješnjen je u kanjonu i obrastao
bujnom šumom (foto: M. Randić)