"zemljane" piramide

Prospekt Priroda, Zanimljivosti


Sl. 1. “Kape” od većih blokova kamenja štite piramide oblikovane
u morenskom materijalu od djelovanja erozije (foto: Suzi Petričić).

“ZEMLJANE” PIRAMIDE

O Parku prirode Rieserferner-Ahrn/Vedrette di Ries-Aurina
(Južni Tirol, Italija) već smo pisali na web stranicama JU “Priroda”.
Iznad doline Pusteria, na samoj granici Parka, nalaze se neobično zanimljive
i slikovite geomorfološke tvorbe poznate pod nazivom “zemljane”
piramide (piramidi di terra). Njihov nastanak vezan je uz rastresiti morenski
materijal koji su na tom mjestu, na završetku glacijala, odložili ledenjaci.
Radi se o kamenju, šljunku i pijesku koje je sa sobom gurao ledenjak pužući
dolinom i kad se otopio ostavio je za sobom opsežne taložine nesortiranog
materijala, kaotično raspoređenih čestica veličine od velikih kamenih
blokova pa sve do sićušnog pijeska (po tome se svojstvu ledenjačke taložine
lako mogu razlikovati od riječnih nanosa čije su čestice na mjestu odlaganja
razvrstane po veličini).

Tijekom vremena, (mjereno u tisućljećima i stoljećima
nakon), naizmjenično navlaživanje, isušivanje, djelovanje kišnih kapi
i oborinska voda koja se slijeva niz padine, razmekšali su taj morenski
materijal i vode su počele u nj usijecati jaružice pa zatim i dublje jaruge.
Ako je na vrhu odloženog morenskog materijala ležao veliki kameni blok
(“kapa” ili “šešir”) on je zaštićivao sitniji materijal
ispod sebe od ubrzanog odnošenja oborinskom vodom. Tako su postepeno formirane
spektakularne stupaste piramide od kojih svaka nosi i podupire svoju “kapu”
koja je ujedno štiti od (prebrze) propasti.

Kad bi se “kapa” napokon odlomila, pala i otkotrljala
se u podnožje, erozija bi i dalje ubrzano činila svoje – oblikovala bi
se šiljasta uska piramida, da bi i ona s vremenom nestala pod utjecajem
kišnih kapi. Ali…, često bi se na putu djelovanju vode i smanjivanju pojedine
piramide ispriječio sljedeći veliki kameni blok (uklopljen u stupu materijala
od kojeg je piramida izgrađena) usporavajući (na neko vrijeme) proces

Marko Randić


Sl. 2. Osim kamenim blokovima, vrh piramide može biti zaštićen i “kapom”
od ostataka vegetacije (foto: Suzi Petričić).