logo

 UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-21-10                                                                                                              

Rijeka, 15. veljače 2021.

 

Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 2. sjednici od 15. veljače 2021. godine, donosi                                                                                                      

 

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU GODIŠNJEG PROGRAMA ZAŠTITE, ODRŽAVANJA, OČUVANJA, PROMICANJA I KORIŠTENJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA U PRIMORSKO-GORANSKOJ ŽUPANIJI U 2020. GODINI

 

Članak 1.

 

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini.

Članak 2.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2020. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                       Danijel  Celcner, v.r.