KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-21-16

 

Rijeka,  23. veljače 2021.

                                                                      

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 3. sjednici koja je održana dana 23. veljače 2021. donosi sljedeću odluku

 

Članak 1.

 

            Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz prenesenih vlastitih prihoda.

 

            Tabelarni prikazi prihoda i rashoda  koji se vezuje uz Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz prenesenih vlastitih prihoda, čine sastavni dio odluke.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prenesenih prihoda, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Danijel Celcner, v.r.