UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-21-26                                                   

Rijeka, 12. svibnja 2021.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 5. sjednici koja je održana dana 12. svibnja 2021. godine donosi

 

O D L U K U   O   D A V A N J U   S U G L A S N O S T I

na Prijedlog cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri

 

Članak 1.

Donosi se odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri.           

 

Članak 2.

Prijedlog Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri čini sastavni dio ove odluke.

                       

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

                                                                                              Danijel Celcner

 

 

 

Prilog: Prijedlog cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri

 

KLASA: 400-01/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-21-01

 

Rijeka, 12. svibnja 2021.

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ donosi 

Cjenik usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“ 

Članak 1.

Donosi se Cjenik usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Cjenik se sastoji od vrsta usluga prema korisnicima, a utvrđene cijene su sljedeće:

Vrsta usluge

Redovna cijena

INDIVIDUALNA ULAZNICA

 

 

  • Odrasli (po osobi)

 

  • Djeca od 7 do 14 godina (po osobi)

 

  • Djeca do 7 godina (po osobi)

 

 

30,00 kn

 

15,00 kn

 

0,00 kn

GRUPNA ULAZNICA

 

 

  • Grupa minimalno 10 osoba (po osobi)

 

 

20,00 kn

TEMATSKA RADIONICA

 

 

  • Za minimalno 10 osoba (po osobi)

 

 

50,00 kn

NAJAM DVORANE

 

 

  • Po satu

 

250,00 kn

 

 

            Trgovinska marža za suvenirski program određuje se do visine maksimalno 50%.

 

Članak 2.

Sukladno članku 90. stavak 1. Zakona o porezu na dodanu vrijednost (Narodne novine 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18, 121/19, 138/20), Javna ustanova „Priroda“ nije obveznik poreza na dodanu vrijednost (PDV).

PDV u Cjeniku nije obračunat sukladno članku 90. stavak 2. istoga Zakona.

 

Članak 3.

Cjenik se objavljuje na web stranicama Javne ustanove „Priroda“ (www.ju-priroda.hr), a izložit će se u Centru za posjetitelje Velike zvijeri.

 

Članak 4.

Cjenik stupa na snagu danom donošenja i ostaje na snazi do donošenja njegovih izmjena i dopuna.

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl. ing.