KLASA: 023-01/21-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-21-30

 

U Rijeci, 30. lipnja 2021.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 6. sjednici koja je održana dana 30. lipnja 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O DRUGOJ KOREKCIJI REZULTATA ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po Izvještajima za EU projektE Strukturnog fonda – „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007) i „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ (KK.06.1.2.02.0080), a za rashode pretfinancirane u 2020. godini iz izvora Opći prihodi i primici (111) i iz prenesenih sredstava-vlastitih prihoda korigira se rezultat poslovanja za 2020. godinu kako slijedi:

 

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

 

1.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

 

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 1.400,00 kn i višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) na izvoru 111 u iznosu od 68.243,80 kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun PGŽ u visini priznatih troškova  na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 69.643,80 kn.

 

2.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 1.400,00 kn i manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) na izvoru 521 u iznosu od 68.243,80 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63821,63622) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020.) na izvoru 521.

 

3.    Za izvor 383 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-      Povećava se višak prihoda od nefinancijske imovine (92212) na izvoru 383 u iznosu od 24.990,00 kn.

Doznačenom EU refundacijom predlaže se zamjena izvora financiranja 3-vlastiti prihodi/5-pomoći u iznosu od 24.990,00 kn, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru vlastitih prihoda i omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

 

4.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda od nefinancijske imovine (92222) na izvoru 521 u iznosu od 24.990,00 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti za priznavanje prihoda iz EU (63821,63622), čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju.   

Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije

5.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 17.200,08 kn

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 17.200,08 kn.

6.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 17.200,08 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63812, 63612) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020.) na izvoru 521.   

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 86.843,88 kn, te izvrši zamjenu izvora financiranja (izvor 3/izvor 5) za iznos 24.990,00 kn, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini. 

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                     

  Danijel Celcner, v.r.