UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-21-36

Rijeka, 12. kolovoza 2021.                                              

               

             Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 7. sjednici koja je održana dana 12. kolovoza 2021. donosi

 

O D L U K U

o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

 

Članak 2.

Tekstualno obrazloženje i tabelarni dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća              

 

Daniel Celcner, v.r.