UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-21-7

 

Rijeka, 15. veljače 2021.                                                                       

          

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 2. sjednici koja je održana 15. veljače 2021. godine donosi

 

 

IZVJEŠĆE O OSTVARIVANJU FINANCIJSKOG PLANA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2020. GODINU

 

 

Članak 1.

 

            Donosi se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2020. godinu.

Utvrđuje se da je Financijski plan Ustanove ostvaren kako slijedi:

 

Opis

Ukupni prihodi i primici                                                                                            8.421.976,43

Ukupni rashodi i izdaci                                                                                            7.601.786,72

Višak prihoda i primitaka                                                                                           820.189,71

Višak prihoda preneseni                                                                                             160.894,63

Rezultat poslovanja–Višak prihoda i primitaka raspoloživ u sljedećem razdoblju    981.084,34

 

                                                                  Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2020. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Danijel Celcner, v.r.