UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK SA 15. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner, predsjednik Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Danijel Celcner, v.r.

Naziv sastanka:

15. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

29.12.2020. u 12,17

Dan i datum:

U petak, 31. prosinca do 9,00 sati

Završetak:

31.12.2020. u 9,00

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 29. prosinca 2020. u 12,18 sati

-          Dijana Perić Tatalović, članica, očitovanje dostavljeno 29. prosinca 2020. u 16,41 sati

-          Danijel Celcner, predsjednik - pozitivno očitovanje predsjednika Danijela Celcnera zaprimljeno je izvan roka za glasanje, 31.12.2020. u 10,01 sati.

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 14. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Donošenje:

a)     Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“

b)     Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave „Nabava usluge organizacije završne konferencije“

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave „Nabava usluge zakupa prostora za bilboarde“

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Prijedlog odluke o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo
  2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2021. godinu

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Verifikacija Zapisnika sa 14. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik sa 14. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik sa 14. sjednice.

-

-

Ad 2. Donošenje:

a)     Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“

b)     Odluke o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Tekst prijedloga obaju Odluka Upravno vijeće utvrdilo je na 13. sjednici, nakon čega su materijali upućeni Kolegiju župana na ishođenje suglasnosti. Po ishođenju suglasnosti Upravno vijeće je razmatralo točku, nije bilo primjedbi te su donesene: Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“ i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o unutarnjem ustrojstvu Javne ustanove „Priroda“ i Odluka o izmjenama i dopunama Pravilnika o plaćama Javne ustanove „Priroda“. Zadužuje se ravnateljica da tekst Odluka objavi na oglasnoj ploči Ustanove.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave „Nabava usluge organizacije završne konferencije“

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka prihvaćena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge organizacije završne konferencije" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave „Nabava usluge zakupa prostora za bilboarde“

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka prihvaćena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge zakupa prostora za bilboarde" i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 5. Prijedlog odluke o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Na temelju članka 189. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, koncesijsko odobrenje može se dati neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojem se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta. Zahtjev za koncesijsko odobrenje podnijelo je Komunalno-trgovačko društvo Fužine d.o.o., Pirovište 16a, 51323 Lič, koje je od strane Općine (koja je vlasnik predmetnog zemljišta) dobilo pravo korištenja čestice na kojoj se nalazi ulaz u speleološki objekt. Upravno vijeće nije imalo primjedbi na materijal te je točka prihvaćena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o koncesijskom odobrenju za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 6. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a)     Odluku o odabiru ponude u predmetu nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2021. godinu

b)     Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi te je točka prihvaćena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2021. godinu i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Danijel Celcner

Danijel Celcner, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/20-01/01

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-20-82

DATUM:

31.   prosinca 2020.