UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/20-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-20-85

 

Rijeka, 31. prosinca 2020.    

                                  

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2020. godinu (KLASA: 021-04/19-01/7, URBROJ: 2170/1-01-01/5-19-9 od 21. studenog 2019., Službene novine broj 29/19), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 31. prosinca 2020. donosi

 

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava usluge organizacije završne konferencije" i

sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge organizacije završne konferencije“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 11/20-JDN.

 

Članak 2.

 

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: Prorsus komunikacije d.o.o., Cvjetna 12, Poljanica Bistranska, 10 298 Bistra,  OIB: 28478037554 s ponuđenim ukupnim iznosom od 107.500,00 kuna sa PDV-om (stosedamtisućapetstokuna). Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Danijel Celcner, v.r.