UPRAVNO VIJEĆE

 

 

Na temelju članka 189. stavak 3. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 10. stavak 6. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13 i 40/20) te članka 22. stavak 4. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ je na 15. sjednici održanoj dana 31. prosinca 2020. godine donijelo

 

O D L U K U

  o  dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo

 

Članak 1.

Javna ustanova „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Javna ustanova) daje Komunalno-trgovačkom društvu Fužine d.o.o., (u daljnjem tekstu: KTD Fužine), Pirovište 16a, 51323 Lič, OIB: 70922563525, koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo.

 

Članak 2.

Koncesijsko odobrenje daje se za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo (u daljnjem tekstu: špilja).

 

Članak 3.

Javna ustanova daje koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti iz članka 2. ove Odluke (u daljnjem tekstu: Odluka o koncesijskom odobrenju) na vremensko razdoblje od 1. siječnja 2021. do 15. prosinca 2025. godine.

 

Članak 4.

Ukupna naknada za petogodišnje razdoblje trajanja Odluke o koncesijskom odobrenju iznosi 105.100,00 kuna (slovima: stopettisućasto kuna).

KTD Fužine dužno je Javnoj ustanovi plaćati za svaku godinu koncesijskog odobrenja godišnju naknadu, u iznosu 1/5 ukupne naknade navedene u stavku 1. ovog članka, što iznosi 21.020,00 (slovima: dvadesetijednatisućadvadeset) kuna.

            Javna ustanova nije u sustavu poreza na dodatnu vrijednost.

            Ukoliko Javna ustanova postane obveznik poreza na dodanu vrijednost, naknada za koncesijsko odobrenja uvećava se za iznos redovne stope PDV-a.

 

Članak 5.

Godišnju naknadu iz članka 4. KTD Fužine je dužna plaćati na sljedeći način:

Za godinu u kojoj je dano koncesijsko odobrenje i za godinu u kojoj koncesijsko odobrenje ističe, godišnja naknada se plaća razmjerno mjesecima korištenja.

Uplata godišnje naknade vrši se najkasnije do 30. rujna tekuće godine.

Članak 6.

Obvezuje se KTD Fužine da u roku od 15 dana po donošenju Odluke o koncesijskom odobrenju, kao jamstvo za uredno izvršenje obveza iz Odluke o koncesijskom odobrenju, Javnoj ustanovi uruči jamstvo na iznos od 10% ukupne vrijednosti koncesijskog odobrenja u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika, s rokom važenja sukladno trajanju koncesijskog odobrenja.

Obvezuje se KTD Fužine da u roku od 15 dana po donošenju Odluke o koncesijskom odobrenju, Javnoj ustanovi uruči jamstvo za ostvarivanje zaštite prirode na iznos od 50.000,00 kn u obliku bjanko zadužnice ovjerene od strane javnog bilježnika s rokom važenja sukladno trajanju koncesijskog odobrenja.

 

Članak 7.

KTD Fužine je dužna tijekom obavljanja djelatnosti vođenja posjetitelja poštivati sljedeće posebne uvjete i uvjete zaštite prirode:

1.    Uređenje i korištenje špilje, njezinog nadzemlja i neposredne blizine provoditi u dogovoru i suradnji s davateljem koncesijskog odobrenja;

2.    Ne mijenjati stanišne uvjete u špilji, njezinom nadzemlju i neposrednoj blizini;

3.    Očuvati sigovine i postojeću špiljsku faunu te ne unositi strane vrste u špilju;

4.    Ulaz u predmetnu špilju mora biti pod nadzorom/ključem radi onemogućavanja svakog nekontroliranog ulaza;

5.    Pred ulazom u predmetnu špilju vidljivo istaknuti pravila ponašanja prilikom posjećivanja špilje, a u prihvatnom objektu imati komplet pribora prve pomoći;

6.    Sve uređene staze u predmetnoj špilji moraju biti sigurne za kretanje posjetitelja;

7.    Razgled predmetne špilje dopušten je samo uz pratnju stručno osposobljenog vodiča koji mora posjedovati pomoćnu rasvjetu;

8.    Vodič je u obvezi upoznati posjetitelje s pravilima ponašanja u špilji;

9.    Broj posjetitelja prilagoditi prihvatnom kapacitetu špilje od najviše 100 posjetitelja na sat, a špilja se može posjećivati najviše 9 sati dnevno;

10.  Kretanje posjetitelja u špilji dopušteno je isključivo stazom namijenjenom za posjetitelje;

11.  Tijekom razgleda predmetne špilje voditi računa da posjetitelji nemaju kontakt sa špiljskim nakitom, špiljskom faunom, paleontološkim i drugim nalazima;

12.  Nije dopušteno uvođenje kućnih ljubimaca, pušenje i konzumiranje hrane i pića, upotreba audio uređaja i stvaranje buke te paljenje vatre otvorenim plamenom u predmetnoj špilji;

13.  Nije dopušten iznos sigovine, špiljske faune te fosilnog i drugog nalaza iz predmetne špilje;

14.  Zabranjeno je onečišćenje vode te odbacivanje i odlaganje svih vrsta otpada u i oko predmetne špilje, osim na za to predviđena i označena mjesta;

15.  Osigurati redovito održavanje/čišćenje predmetne špilje i njezinog okruženja kao i osigurati pražnjenje kemijskog zahoda;

16.  Materijali snimljeni tijekom razgleda predmetne špilje ne mogu se koristiti u komercijalne svrhe;

17.  Za obavljanje eventualno jednokratnih djelatnosti u predmetnoj špilji koje nisu predmet ovog koncesijskog odobrenja, a koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana na godišnjoj razini, podnijeti zahtjev Javnoj ustanovi za dodjelu koncesijskog odobrenja (manifestacije, komercijalno snimanje, fotografiranje i slično);

18.  Osigurati neometano istraživanje predmetne špilje pravnim i fizičkim osobama koje imaju odgovarajuće dopuštenje nadležnog Ministarstva;

19.  Za zahvate i radnje u predmetnoj špilji, za koje nije potrebno ishoditi akt kojim se odobrava građenje prema posebnom propisu kojim se uređuje gradnja, ishoditi dopuštenje nadležnog Ministarstva (npr. rekonstrukcija rasvjetnih tijela, ograda, te ostale posjetiteljske infrastrukture);

20.  U nadzemlju predmetne špilje i njezinom neposrednom okruženju zabranjeno je poduzimanje bilo kakvih zahvata ili obavljanja djelatnosti koje bi mogle imati nepovoljan utjecaj na predmetnu špilju (miniranje, manipulacija kemikalijama, naftom i naftnim derivatima itd.);

21.  Održavati u urednom stanju postojeće interpretacijske panoe/ploče koje se nalaze uz špilju;

22.  Sukladno posebnim propisima koji reguliraju obavljanje predmetne djelatnosti u špilji, osigurati odgovarajuću zaštitu posjetitelja (osiguranje od nesretnog slučaja kod osiguravajućih tvrtki);

23.  Pribaviti atest ispravnosti zaštitnih električnih naprava, izvršiti provjeru otpora uzemljenja, te po potrebi ishoditi i druge potrebne akte;

24.  Dostavljati na zahtjev davatelja koncesijskog odobrenja godišnje izvješće o korištenju špilje, broju posjetitelja i provedenim aktivnostima u obavljanju djelatnosti vođenja posjetitelja.

 

Članak 8.

            Ukoliko se KTD Fužine ne bude pridržavalo posebnih uvjeta i uvjeta zaštite prirode navedenih u članku 7., Javna ustanova ima pravo Odluku o koncesijskom odobrenju staviti izvan snage.

 

       Članak 9.

Odluka o dodjeli koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja u špilji Vrelo stupa na snagu 1. siječnja 2021. godine.

 

Članak 10 .

Javna ustanova dužna je u roku od osam dana od donošenja Odluke o koncesijskom odobrenju dostaviti jedan primjerak predmetne Odluke Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

O b r a z l o ž e n j e

 

            Temeljem članka 107. stavka 4. Zakona o zaštiti prirode upravljanje speleološkim objektom radi posjećivanja ili obavljanja druge djelatnosti u speleološkom objektu, može se povjeriti pravnim ili fizičkim osobama koje su registrirane za obavljanje navedenih djelatnosti na temelju koncesijskog odobrenja nadležne javne ustanove.

            Člankom 188. Zakona o zaštiti prirode, utvrđeno je da javne ustanove mogu dati koncesijska odobrenja pravnim ili fizičkim osobama na rok do pet godina za gospodarsko korištenje prirodnih dobara i/ili obavljanje drugih dopuštenih djelatnosti na zaštićenom području ili speleološkom objektu kojima upravljaju.

            Temeljem članka 189. stavka 2. Zakona o zaštiti prirode, a posredno temeljem Zahtjeva za koncesijsko odobrenje za obavljanje djelatnosti posjetitelja u špilji Vrelo dostavljenog od strane KTD-a Fužine, Javna ustanova „Priroda“ je pokrenula postupak davanja koncesijskog odobrenja za obavljanje djelatnosti vođenja posjetitelja na području špilje Vrelo, neposredno na zahtjev bez prikupljanja ponuda.

Temeljem članka 189. Zakona o zaštiti prirode Odluku o koncesijskom odobrenju donosi Upravno vijeće javne ustanove. Odluka o koncesijskom odobrenju je upravni akt, a objavljuje se na mrežnoj stranici javne ustanove.

Člankom 190. Zakona o zaštiti prirode utvrđeno je da se protiv odluke o koncesijskom odobrenju može izjaviti žalba Ministarstvu zaštite okoliša i energetike te da žalba na odluku ne odgađa njezino izvršenje.

Člankom 191. Zakona o zaštiti prirode propisano je da se u slučaju dodjele koncesijskog odobrenja na zahtjev bez prikupljanja ponuda vlasniku i/ili nositelju prava na zemljištu na kojem se nalazi ulaz/izlaz speleološkog objekta ne sklapa ugovor o koncesijskom odobrenju.

Razmatrajući predmetni zahtjev sa stanovišta zaštite prirode te imajući u vidu svrhu i značaj istog te utvrđene uvjete zaštite prirode, odlučeno je kao u ovoj Odluci.

 

UPUTA O PRAVNOM LIJEKU:

 

Protiv ove Odluke o koncesijskom odobrenju može se izjaviti žalba Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja, Radnička cesta 80, 10 000 Zagreb, u roku od 15 dana od dana dostave Odluke. Žalba na Odluku o koncesijom odobrenju ne odgađa njezino izvršenje.

Žalba se predaje neposredno ili šalje poštom, Javnoj ustanovi „Priroda“, Grivica 4, Rijeka, a može se izjaviti i usmeno na zapisnik.

Upravna pristojba na žalbu iznosi 50,00 kuna prema tarifnom broju 3. Tarife upravnih pristojbi uz Zakon o upravnim pristojbama („Narodne novine“, broj 115/16).

 

 

 

 

KLASA: 023-01/20-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-20-87

 

Rijeka, 31. prosinca 2020. godine

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća                                                                                                                    

    

                                Danijel Celcner