UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/20-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-20-88

 

Rijeka, 31. prosinca 2020.    

 

                                                          

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13, 40/20), članka 22. stavak 4. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 31. prosinca 2020. donosi

 

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2021. godinu

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2021. godinu evidencijski broj nabave 21/20-JDN.

 

Suglasnost se daje i na sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem Vojak d.o.o., Šetalište Vladimira Nazora 1, 51000 Rijeka s ponuđenim ukupnim iznosom od 108.875,00 kuna s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom natječaja.

 

Članak 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Danijel Celcner, v.r.