UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-21-8

 

Rijeka, 15. veljače 2021.                                                                       

          

 

Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 2. sjednici koja je održana 15. veljače 2021. godine donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU

GODIŠNJEG OBRAČUNA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

 

            Donosi se Godišnji obračun Javne ustanove „Priroda“ za 2020. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o poslovanju Ustanove, financijski izvještaji: Bilanca (Obrazac BIL), Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obr. Obveze), te bilješke i tablice uz financijske izvještaje za 2020. godinu.

 

Članak 2.

 

Utvrđuje se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka primitaka od financijske imovine i manjka prihoda od nefinancijske imovine.

            Stanja na osnovnim računima podskupine 922, koja su iskazana u financijskim izvještajima Ustanove na dan 31. prosinca 2020. godine, utvrđena su kako slijedi:

    

                        Opis

92211  Višak prihoda poslovanja                                                                            6.284.153,72

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                         354.778,74

92221  Manjak prihoda od poslovanja                                                                       471.349,71

92222  Manjak prihoda od nefinancijske                                                                5.186.498,41

922                                                                                                                             981.084,34

 

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 6.284.153,72 kn, te viškom prihoda u iznosu od 354.778,74 kn na računu 92212 višak prihoda od nefinancijske imovine, pokriva se stanje na računu 92221 – Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 471.349,71 kn, te stanje na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od od 5.186.498,41 kn.

 

 

 

           

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da Godišnji obračun iz članka 1. ove Odluke putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko – goranske županije.

 

Članak 4.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

                                                                                               Danijel Celcner, v.r.