logo

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-21-9                                                                                                                

Rijeka, 15. veljače 2020.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.) i članka 32. stavak 2. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (Službene novine 40/20), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 2. sjednici od 15. veljače 2021. godine, utvrđuje

 

PRIJEDLOG KORIŠTENJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2020. GODINE ZA JAVNU USTANOVU „PRIRODA“

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2020. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 981.084,34 kuna, a koja prema izvoru financiranja  imaju slijedeću strukturu:

Izvor

3837   vlastiti prihodi                                                                                 905.617,90

5821  prihodi od pomoći                                                                             60.822,09

6821  prihodi od donacija                                                                           9.734,32

7821   pr. od prodaje ili zamjene nef. imovine i nak. štete                       4.910,03  

Članak 2.

Predlaže se korištenje sredstava iz članka 1. na sljedeći način:

 

Izvor financiranja

Brojčana oznaka računa 3. razine

Iznos u kn

Redovna djelatnost Javne ustanove “Priroda”

     10.000,00

3837 - vlastiti prihodi

321 - Naknada troškova zaposlenima

10.000,00

Programske aktivnosti JU “Priroda”

174.556,81

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

108.056,81

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

45.000,00

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja i oprema

21.500,00

Centar za posjetitelje Beli

166.762,23

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

12.027,91

5821 - prihodi od pomoći

323 - Rashodi za usluge

35.000,00

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

95.000,00

6821 - prihodi od donacija

323 - Rashodi za usluge

9.026,22

6821 - prihodi od donacija

322 - Rashodi za materijal i energiju

708,10

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja o oprema

15.000,00

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

421.765,30

3837 - vlastiti prihodi

321 – Naknade troškova zaposlenima

21.060,00

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

92.668,75

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

89.000,00

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

50.000,00

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja o oprema

73.686,55

3837 - vlastiti prihodi

426 - Nematerijalna proizvedena imovina

90.439,97

7821 - prihod od prodaje ili zamjene nef. Imovine i naknade šteta s naslova osiguranja

426 - Nematerijalna proizvedena imovina

4.910,03

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

208.000,00

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

48.000,00

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

84.177,91

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja o oprema

50.000,00

5821 - prihodi od pomoći

412 - Nematerijalna imovina

25.822,09

Ukupno: 981.084,34

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da utvrđeni Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2020. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

                                                                                                          Danijel Celcner, v.r.