KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/7-21-2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2021.


 

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

U Ustanovi je zaposleno trinaest djelatnika, četiri u Uredu ravnatelja, sedam u Stručnoj službi (od čega dva u Centru Velike zvijeri i dva u Centru Beli) te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2022.-2024. GODINU:

 

R.br.

Naziv programa

2022.

2023.

2024.

1.

Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mreži Primorsko-goranske županije

5.832.100,00

4.976.000,00

5.137.000,00

1.1.

Administracija i upravljanje

3.250.700,00

3.283.500,00

3.341.800,00

1.2.

Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

837.590,02

771.272,00

847.542,00

1.3.

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

500.889,62

558.228,00

624.658,00

1.4.

Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“

448.166,03

363.000,00

323.000,00

1.5.

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

794.754,33

-

-

 

Ukupno razdjel:

5.832.100,00

4.976.000,00

5.137.000,00

 

Ukupan Financijski plan Javne ustanove „Priroda“, koji uključuje sredstva osigurana u proračunu i vlastite prihode, za 2022. godinu iznosi 5.832.100,00 kuna, za 2023. godinu 4.976.000,00 te za 2024. godinu 5.137.000,00 kuna. Planirani iznos vlastitih prihoda za 2022. godinu doseže razinu od 728.978,91 kuna, za 2023. godinu 799.000,00 kuna te za 2024. godinu 829.000,00 kuna.

Planirani vlastiti prihodi u 2022. godini ostvarit će se iz sljedećih izvora:

- prihodi od nadzora nad obavljanjem gospodarske djelatnosti                                             228.042,00.kuna

- prihod od prodaje ulaznica Centra za posjetitelje u Belom                                                   250.000,00 kuna

- prihodi od prodaje ulaznica Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“                                         160.000,00 kuna

- prihod od prodaje suvenira posjetiteljima Centra „Velike zvijeri“                                              40.000,00 kuna

- prihod od sufinanciranja, odnosno naknade troškova zbrinutih supova u oporaviluštu           40.000,00 kuna

- prihodi od kamata                                                                                                                    208,91 kuna

- prihod od podnajma                                                                                                            5.728,00 kuna

- donacije od fizičkih osoba – Centar za posjetitelje Beli                                                            5.000,00 kuna

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI:                                                                         728.978,91 kuna

– procijenjena prenesena sredstva iz 2021.godine - vanproračunska                                     891.121,09 kuna

 

UKUPNO PLANIRANI VLASTITI PRIHODI S PRENESENIM SREDSTVIMA                     1.620.100,00 kuna

 

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

SVRHA PROGRAMA: Program je usmjeren ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Jačanjem administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama, članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika  unaprjeđuju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećavaju se raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove. Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

 

Program se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u

    Republici Hrvatskoj)

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

 

Ključne aktivnosti provest će se na sljedeći način:

 

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

 

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti ornitološka istraživanja bjeloglavih supova, geološka istraživanja erozijskih procesa na području značajnog krajobraza Lopar, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja područja vodotoka Rječina, istraživanja kornjaša na području otoka Cresa, praćenje stanja populacije šišmiša u špilji Peć va Zagori kod Novog Vinodolskog, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: supova, velikih zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa i vuka), vretenca jezerskog regoča, leptira apolona, kornjaša, orhideje kozonoške. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

 

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

 

1.3. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnom inspektoricom zaštite prirode pri Državnom inspektoratu, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

 

1.4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE

MREŽE NATURA 2000

U suradnji s Hrvatskim šumama u 2022. godini nastavit će provođenje pilot projekta pomlađivanja vegetacije u Park-šumi Čikat na eksperimentalnoj plohi, a kroz bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta. Također će se u suradnji s Ministarstvom provoditi aktivnosti uklanjanja invazivne strane vrste penjačice kudzu sa zabilježenog lokaliteta na otoku Krku. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se u zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže. U suradnji s opatijskim Parkovima nastavit će se s održavanjem endemičnog bilja u spomenicima parkovne arhitekture u Opatiji.

 

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

 

2.1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH

PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će vršiti radove na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima (ZK Kamačnik i Vražji prolaz-Zeleni vir, staza BiserujkaSlivanjska) te nastaviti suradnju s jedinicama lokalne samouprave, turističkim zajednicama i zainteresiranim udrugama i institucijama na aktivnostima održavanja i obilježavanja zaštićenih područja i područja ekološke mreže Natura 2000. Također će, u suradnji s Gradom Rijekom, nastaviti provoditi aktivnosti vezane uz valorizaciju Zametske pećine.

 

2.2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

Krajem 2021. završene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koji se sufinancira iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine. U sklopu projekta tijekom protekle tri godine izvršena je prenamjena i obnova postojeće ruševne zgrade te je nabavljena oprema za unutarnje uređenje i opremanje izložbenog postava tj. izvršeni su svi pokazatelji planirani projektom, a Centar je za posjetitelje otvoren 10. srpnja 2021. U 2022. provodit će se administrativne aktivnosti vezane uz provedbu EU projekta te se planira provedba redovnih aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja i vođenje grupa, osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti i radionica. Osim toga, tijekom godine provodit će se marketinške i edukativne aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra te će se pripremiti i tiskati letak za promociju Centra.

 

2.3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Tijekom 2022. provodit će se nadzor nad korištenjem zaštićenih područja i speleoloških objekata u kojima je Ustanova dodijelila koncesijska odobrenja za prihvat i vođenje posjetitelja. Osim praćenja provedbe koncesijskih odobrenja danih na razdoblje od 5 godina, Ustanova će tijekom godine provoditi i postupke za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

 

2.4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2022. planira se dizajn, grafička priprema i tisak knjige o jami Čampari te dizajn, grafička priprema i tisak promotivnog letka za potrebe Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“. Također će se u okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ izraditi e-letak.

 

2.5. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana voda, Dana planeta Zemlje, Dana biološke raznolikosti, Dana zaštite okoliša, Međunarodnog dana strvinara te Dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije. Tijekom godine postaviti će se i dvije prigodne fotografske izložbe, jedna u galerijskom prostoru Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli, a druga na riječkom Korzu u okviru projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“.

 

2.6. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja, akcija čišćenja, uklanjanja invazivnih vrsta i održavanja staništa, provedbe prirodoslovnih istraživanja i monitoringa. U suradnji sa speleološkom udrugom i drugim dionicima, planira se čišćenje pećine „Peć va Zagori“ od ilegalno odbačenog otpada.

 

2.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“, Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“.

 

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

 

3.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavit će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu te u Gorskom kotaru. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MGOR). Predviđeno trajanje projekta je pet godina (do konca 2022.), a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata izradi planove upravljanja za navedena područja u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta.

 

3.2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI

UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U proteklih nekoliko godina, uslijed nekoliko olujnih nevremena praćenih iznimno jakim vjetrom, spomenik prirode - stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu pretrpio je višekratna i znatna oštećenja. Tijekom višegodišnjeg praćenja utvrđeno je da stablo ne pokazuje znakove oporavka, a posljednje oštećenje dogodilo se 2021., kada je utvrđeno da stablo nažalost više ne pokazuje znakove života. Stoga će se tijekom 2022. izraditi stručna podloga te pokrenuti aktivnosti postupka za ukidanje zaštite radi gubitka obilježja zbog kojih je proglašen spomenikom prirode.

 

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U

ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova će sudjelovati u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

 

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih

    supova u Republici Hrvatskoj)

 

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE BELI

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2022. planira se provedba redovnih aktivnosti. Tijekom 2022. nastavit će se s aktivnostima monitoringa broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na kvarnerskim otocima, provesti će se prstenovanje mladih supova u gnijezdima te nastaviti suradnja s veterinarskim institucijama i ostalim znanstvenim, stručnim, nacionalnim i internacionalnim dionicima koji se bave zaštitom ptica strvinara. U jedinom registriranom oporavilištu za bjeloglave supove u RH odvijati će se aktivnosti spašavanja, osnovne i proširene skrbi o jedinkama na oporavku, praćenja oporavka i općeg stanja ptica te periodičnih obilazaka trasa pojedinih dalekovoda radi utvrđivanja prisutnosti pojave elektrokucije (stradavanja ptica od strujnog udara), kao i praćenja uzroka mortaliteta ptica putem patomorfoloških i toksikoloških analiza obavljenih od strane stručnih institucija.

Također će se nastavit s provedbom aktivne mjere očuvanja bjeloglavih supova kroz operativni rad hranilišta za supove na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu osiguravajući redovnu dobavu, dovoz i odlaganje hrane na istom. Također će se nastaviti suradnja s lokalnim stanovništvom (OPG-i) te poljoprivrednim zadrugama vezano uz nabavku strvina za hranjenje supova na oporavku kao i na hranilištu.

Tijekom 2022. nastavit će se provedba projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ koji je prijavljen na Poziv na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje" u okviru Specifičnog cilja 6iii2 Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014 – 2020. U okviru projekta uredit će se i opremiti prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, urediti prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove za potrebe oporavilišta te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti. Ovim aktivnostima dodatno će se unaprijediti prostor oporavilišta u cilju pružanja kvalitetnije skrbi i ubrzavanja pojedinih primarnih analiza koje će se po uređenju moći odvijati na licu mjesta. Nabavka hladnjače doprinijeti će mogućnosti skladištenja hrane koju je onda moguće koristiti za prehranu supova u razdobljima kada je ista teže dobavljiva.

U Centru za posjetitelje tijekom 2022. nastavit će se sa redovnim prihvatom posjetitelja te će se kontinuirano provoditi edukativne aktivnosti (radionice i sl.), a u suradnji s Udrugom BIOM, nastavit će se razvoj volonterskih programa i sl. Tijekom godine provodit će se i marketinške aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra. Također će se u Centru početkom rujna održati manifestacija „Dani otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara.

 

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

 

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM

NATURA 2000

Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU. Projekti čija se realizacija očekuje u 2022., a prijavljeni su za sufinanciranje iz Strukturnih i investicijskih fondova su sljedeći:

 

5.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je do konca 2022. Zadatak je Ustanove da, sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba u prvoj fazi te Gorskoga kotara u drugoj fazi provedbe projekta.

 

5.1.2. Naziv projekta: „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u

Centru za posjetitelje Beli“

Financiranje: 85% Strukturni fondovi EU Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020.

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu:  887.831,51 kn

Status: odobren

U okviru projekta tijekom 2022. uredit će se i opremiti mali ambulantni prostor za provođenje primarne veterinarske skrbi supova, urediti prostor za izolaciju supova te manji skladišni prostor. Osim toga, nabavit će se rashladna komora za potrebe skladištenja zaliha hrane za bjeloglave supove te će se provoditi informativne i edukativne aktivnosti.

 

U 2022. Ustanova će sudjelovati u realizaciji projekta „DestiMED PLUS“ financiranog iz programa Interreg MED 2014.-2020., koji završava početkom lipnja 2022. Za realizaciju navedenog projekta Ustanova ne treba osigurati dodatna financijska sredstva.

 

Ustanova je tijekom 2021. sudjelovala u provedbi projekta „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“. Planirano trajanje projekta je do kraja 2021., no vodeći partner Grad Rijeka zatražio je produženje, te ukoliko se odobri produženje projekta, očekuje se njegovo provođenje i u 2022. Ustanova na provedbi većine aktivnosti sudjeluje kroz vlastiti rad.

 

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

 

PRIORITET: 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

 

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

 

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

 

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/19), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine 25/20, 38/20), Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje (Narodne novine 145/20), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. (Prioritet 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa, Posebni cilj 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, Mjera 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine 41/18),  smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklim godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

 

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Planirana sredstva procijenjena su i s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

 

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2021. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

 

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

 

R.br.

Naziv aktivnosti / projekta

2022.

2023.

2024.

1.

Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mreži Primorsko-goranske županije

5.832.100,00

4.976.000,00

5.137.000,00

1.1.

Administracija i upravljanje

3.250.700,00

3.283.500,00

3.341.800,00

1.2.

Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

837.590,02

771.272,00

847.542,00

1.3.

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

500.889,62

558.228,00

624.658,00

1.4.

Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“

448.166,03

363.000,00

323.000,00

1.5.

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

794.754,33

-

-

 

Ukupno program:

5.832.100,00

4.976.000,00

5.137.000,00

 

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Do odstupanja od prošlogodišnjih projekcija za 2022. godinu došlo je zbog izmjene dinamike provedbe aktivnosti u okviru EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Tijekom ljetnih mjeseci u oporavilište je zaprimljeno čak deset jedinki bjeloglavih supova od kojih je jedan zahtijevao proširenu skrb u dužem trajanju te je dinamika provedbe projekta prilagođena oporavku ptica i njihovom povratku u prirodu. Stoga će se aktivnosti planirane projektom provesti većim dijelom u 2022. godini. Zbog epidemiološke situacije, samo razdoblje otvaranja Centra „Velike zvijeri“ nije bilo moguće predvidjeti, a nakon otvaranja Centra u srpnju 2021. godine, Ustanova bilježi prihode od prodaje ulaznica i suvenira posjetiteljima koji se kroz ovaj plan planiraju i usmjeravaju na realizaciju Programa. Veće odstupanje u odnosu na projekciju za 2022. bilježi se u potprogramu „Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode“, zbog neophodnih ulaganja u obnovu infrastrukture u zaštićenim područjima.  

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

 

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana

vrijednost

2022.

Ciljana

vrijednost

2023.

Ciljana

vrijednost

2024.

Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije

Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje  Natura 2000 vrsta i staništa.

Broj

15

15

13

13

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu

Broj

6

7

4

5

Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Broj

50

50

50

50

 

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

 

 

                                                                                                                                                 ravnateljica

Irena Jurić

Prilozi:

Prilog 1a) - Privitak 5. Obrazac zažetka općeg dijela Financijskog plana 2022.-2024.

Prilog 1b) – Plan prihoda i rashoda i Račun financiranja

Prilog 1c) – Plan prihoda po ekonomskoj klasifikaciji i izvorima

Prilog 1d) – Rashodi i izdaci (KONSOLIDIRANI) za trogodišnje razdoblje prema proračunskim klasifikacijama

Prilog 1e) - Rashodi i izdaci (PRORAČUNSKI) za trogodišnje razdoblje prema proračunskim klasifikacijama

Prilog 1f) – Privitak 9. Obrazac za planiranje prenesenog viška/manjka