KLASA: 080-04/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-1

 

Rijeka, 17. svibnja 2022.

 

Na temelju članka 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020. godine) ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ raspisuje

 

OGLAS

 

za prijam na radno mjesto na određeno vrijeme (zamjena):

 

8.g Stručni suradnik/suradnica u Pododsjeku – Centar Stara Sušica

 

Uvjeti: završen preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili integrirani preddiplomski

i diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij iz prirodnih ili

biotehničkih područja, s najmanje jednom godinom radnog iskustva u traženoj struci,

aktivno znanje engleskog jezika, vozačka dozvola B kategorije.

 

Opis poslova: proučava i stručno obrađuje složenija pitanja i probleme koji zahtijevaju

samostalnost u radu, a odnose se na stručne poslove praćenja projekta, planiranja,

provedbe, koordinacije i praćenja realizacije te ostvarivanja planiranih aktivnosti.

Osoba surađuje i provodi aktivnosti prikupljanja podataka u svrhu praćenja stanja

očuvanosti prirode (monitoring), sudjeluje u provođenju odgojno-obrazovnih

aktivnosti u zaštiti prirode, uključuje se u organizaciju poslova obilježavanja i

održavanja infrastrukture. Osoba će biti zaposlena u Centru za posjetitelje te će biti

zadužena za osmišljavanje programa, praćenje proračuna i prodajnih aktivnosti

sukladno marketinškom planu te obavljati poslove analize i unaprjeđenja poslovanja.

Obavlja i druge poslove vezane uz projekt po nalogu ravnatelja.

 

Uz prijavu svi kandidati / kandidatkinje su obavezni priložiti: 

-životopis,

- dokaz o stručnoj spremi (preslika diplome),

- dokaz o državljanstvu (preslika domovnice),

- izvornik uvjerenja nadležnog suda da se protiv kandidata / kandidatkinje ne vodi istražni ili kazneni postupak (ne starije od 3 mjeseca),

- preslika vozačke dozvole B kategorije,

- dokaz o traženom radnom iskustvu u struci (potvrda poslodavca o radnom iskustvu u struci ili preslika ugovora o radu ili preslika rješenja o rasporedu kojima se dokazuje radno iskustvo u struci; iz dostavljenih dokaza mora biti razvidna vrsta poslova i  razdoblje u kojem ih je osoba obavljala),

-elektronički zapis o podacima evidentiranim u bazi Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (u slučaju da je osiguranik podnio zahtjev u elektroničkom obliku preko korisničkih stranica Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje) ili potvrda o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje koju Zavod na osobno traženje osiguranika izdaje na šalterima područnih službi/ureda Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje.

 

Ako kandidat / kandidatkinja ostvaruje pravo na prednost pri zapošljavanju prema posebnom zakonu, dužan / dužna je u prijavi na oglas pozvati se na to pravo, te priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, u kojem slučaju imaju prednost u odnosu na ostale kandidate / kandidatkinje samo pod jednakim uvjetima.   Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (''Narodne novine'' broj 121/17, 98/19, 84/21), uz prijavu na oglas dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 103. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, navedenim na stranicama Ministarstva hrvatskih branitelja: https://gov.hr/UserDocsImages/Moja%20uprava/Popis%20dokaza%20za%20ostvarivanje%20prava%20prednosti%20pri%20zapo%C5%A1ljavanju.pdf.

 

Kandidati / kandidatkinje koji se pozivaju  na  pravo prednosti pri zapošljavanju u skladu s člankom 47. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata (''Narodne novine'' broj 84/21), uz prijavu na javni natječaj dužni su, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaze o ostvarivanju prava prednosti prilikom zapošljavanja iz članka 49. Zakona o civilnim stradalnicima iz Domovinskog rata,   navedenim na stranicama  Ministarstva hrvatskih branitelja:

https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-u-drzavnoj-sluzbi/843

 

 Kandidati / kandidatkinje koji ostvaruju pravo prednosti pri zapošljavanju na temelju članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji  i zapošljavanju osoba s invaliditetom (''Narodne novine'' broj 157/13, 152/14 i 39/18, 32/20) dokazuju to odgovarajućom javnom ispravom o invaliditetu na temelju koje se osoba može upisati u očevidnik zaposlenih osoba s invaliditetom, te dokaz iz kojeg je vidljivo na koji je način prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (rješenje, ugovor, sporazum i sl.).

 

U postupku izbora za kandidate / kandidatkinje koji ispunjavaju uvjete za prijam, provest će se prethodna pisana provjera stručnih i drugih radnih sposobnosti iz područja poznavanja Zakona o zaštiti prirode (NN 80/13, 15/18, 14/19, 127/19), poznavanja osnovnih podataka o zaštićenim područjima i velikim zvijerima Gorskog kotara (www.ju-priroda.hr, www.centar-velikezvijeri.eu), provjera informatičkih sposobnosti, pisana provjera aktivnog znanja engleskog jezika te razgovor.

 

Ako kandidat / kandidatkinja ne pristupi pisanoj provjeri i/ili razgovoru, smatrat će se da je povukao / povukla prijavu na oglas.

 

Prijave s prilozima podnose se u roku od 8 dana od dana objave oglasa, preporučeno putem pošte na adresu: Javna ustanova „Priroda“, Grivica 4, 51000 Rijeka, s obaveznom oznakom „Prijava na oglas 8.g“. Prijave s prilozima mogu se u zatvorenoj omotnici dostaviti i direktno na adresu Javne ustanove "Priroda", Grivica 4, 51000 Rijeka, s obaveznom naznakom "Prijava na oglas 8.g".  Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve podatke i priloge na način kako su navedeni u oglasu. Osoba koja nije podnijela pravodobnu i potpunu prijavu ili ne ispunjava formalne uvjete oglasa neće se smatrati kandidatom / kandidatkinjom prijavljenim na isti, te se njihova prijava neće razmatrati, a o čemu će biti obaviješteni pisanim putem. O rezultatima oglasa kandidati / kandidatkinje će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

Radni odnos zasniva se na određeno vrijeme, uz probni rad u trajanju od šest mjeseci.

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl.ing., v.r.