UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 6. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

6. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

18.2.2022. u 11,21

Dan i datum:

U nedjelju 20. veljače do 20,48 sati

Završetak:

20.2.2022. u 20,48

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 18. veljače 2022. u 11,32 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 20. veljače 2022. u 12,45 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 20. veljače 2022. u 20,48 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika sa 5. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2021. godini

a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu

b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu

c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini

d) Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2021. godini.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 5. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 5. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 5. sjednice.

-

-

Ad 2. Izvješće o poslovanju Javne ustanove „Priroda“ u 2021. godini

a) Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu

b) Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu

c) Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini

d) Izvješće o radu Upravnog vijeća u 2021. godini

Pisano obrazloženje o točki dostavljeno je članovima Upravnog vijeća. Ravnateljica je članove Upravnoga vijeća dodatno informirala o:

-          svim provedenim aktivnostima te utrošenim financijskim sredstvima za realizaciju navedenih aktivnosti tijekom  2021. godine, a koje su prikazane u Izvješću o ostvarivanju Financijskog plana s godišnjim obračunom, odnosno financijskim rezultatom poslovanja, Izvješću o radu te Izvješću o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini, neutrošenim sredstvima u 2020. prema izvorima financiranja., razlozima zbog kojih je dio sredstava ostalo neutrošen i prijedlogu korištenja istih u 2022. te Izvještaju o radu Upravnoga vijeća u 2021.

Točka je s prijedlozima odluka za svako predloženo izvješće jednoglasno usvojena uz pohvale Predsjednice za uspješno provedene aktivnosti u prethodnoj godini.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ te Godišnjeg obračuna za 2021. godinu, čiji sastavni dio čine obrasci PR-RAS, Obveze, Bilanca i bilješke uz Financijsko izvješće Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ te Godišnjeg obračuna za 2021. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije. Utvrđuje se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 1.042.823,17 kuna koje se raspoređuje prema izvorima financiranja. Ovlašćuje se ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ da utvrđeni Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

 

Donosi se Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ u 2021. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Donosi se Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o ostvarivanju Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije i Ministarstvu gospodarstva i održivog razvoja.

 

Donosi se Izvješće o radu Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ u 2021. godini.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-11

DATUM:

21. veljače 2022.