UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-13

 

Rijeka, 21. veljače 2022.                                                                        

          

 

Temeljem članka 134. Zakona o zaštiti prirode (Narodne novine  80/13, 15/18, 14/19, 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 6. sjednici koja je održana 21. veljače 2022. godine donosi

 

ODLUKU O DONOŠENJU

GODIŠNJEG OBRAČUNA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

 

            Donosi se Godišnji obračun Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu.

Sastavni dio ove Odluke je Izvješće o poslovanju Ustanove, financijski izvještaji: Bilanca (Obrazac BIL), Izvještaj o prihodima i rashodima, primicima i izdacima (Obrazac PR-RAS), Izvještaj o rashodima prema funkcijskoj klasifikaciji (Obrazac RAS-funkcijski), Izvještaj o promjenama u vrijednosti i obujmu imovine i obveza (Obrazac P-VRIO), Izvještaj o obvezama (Obr. Obveze), te bilješke i tablice uz financijske izvještaje za 2021. godinu.

 

Članak 2.

 

Utvrđuje se preraspodjela u strukturi rezultata poslovanja radi pokrića manjka primitaka od financijske imovine i manjka prihoda od nefinancijske imovine.

            Stanja na osnovnim računima podskupine 922, koja su iskazana u financijskim izvještajima Ustanove na dan 31. prosinca 2021. godine, utvrđena su kako slijedi:

    

                       Opis

92211  Višak prihoda poslovanja                                                                            2.024.224,65

92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine                                                       1.263.284,87

92221  Manjak prihoda  poslovanja                                                                        1.263.284,87

92222  Manjak prihoda od nefinancijske                                                                   981.401,48

922                                                                                                                          1.042.823,17

 

Ostvarenim viškom poslovanja na računu 92211 – Višak prihoda poslovanja u iznosu od 2.024.224,65 kn, te viškom prihoda u iznosu od 1.263.284,87 kn na računu 92212 Višak prihoda od nefinancijske imovine, pokriva se stanje na računu 92221 – Manjak prihoda poslovanja u iznosu od 1.263.284,87 kn, te stanje na računu 92222 – Manjak prihoda od nefinancijske imovine u iznosu od od 981.401,48 kn.

 

 

 

           

Članak 3.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da Godišnji obračun iz članka 1. ove Odluke putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko – goranske županije.

 

Članak 4.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.