UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ: 2170-52-01/1-21-14                                                             

Rijeka, 24. studenoga 2021.

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) i članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2021. godinu (KLASA: 021-04/20-01/9, URBROJ: 2170/1-01-01/5-20-11 od 3. prosinca 2020., Službene novine broj 40/20), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 2. sjednici koja je održana dana 24. studenoga 2021. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" i

sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 11/21-JDN.

 

Članak 2.

 

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: ING-GRADNJA d.o.o., Ivana Skomerže 2, 51260 Crikvenica, OIB: 90825133132, s ponuđenim ukupnim iznosom od 382.875,63 kune sa PDV-om (tristoosamdesetdvijetisućeosamstosedamdesetpetkunaišezdesettrilipe). Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova adaptacije pomoćne građevine i postojeće letnice" i prijedlog ugovora s odabranim ponuditeljem, putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Članak 4.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.