logo

UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-14                                                                                                              

Rijeka, 21. veljače 2022.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) i članka 32. stavak 2. Odluke o izvršavanju proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (Službene novine 32/21), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 6. sjednici od 21. veljače 2022. godine, utvrđuje

 

PRIJEDLOG KORIŠTENJA NEUTROŠENIH SREDSTAVA IZ 2021. GODINE ZA JAVNU USTANOVU „PRIRODA“

 

Članak 1.

Utvrđuje se Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ u visini od 1.042.823,17 kuna, a koja prema izvoru financiranja  imaju sljedeću strukturu:

Izvor

3837   vlastiti prihodi                                                                                  892.347,68

5821  prihodi od pomoći                                                                      135.018,61

6821  prihodi od donacija                                                                        15.456,88

             

Članak 2.

Predlaže se korištenje sredstava iz članka 1. na sljedeći način:

·         481.757,73 kuna za realizaciju aktivnosti K 330107 „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ (predfinanciranje aktivnosti EU projekta: adaptacije građevine, nadzora, opreme i sl.).

 

Izvor financiranja

Brojčana oznaka računa 3. razine

Iznos u kn

A 330101 Administracija i upravljanje

10.000,00

3837 - vlastiti prihodi

321 - Naknada troškova zaposlenima

10.000,00

A 330103 Utvrđivanje, praćenje stanja  i  održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

104.207,61

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

78.127,61

3837 - vlastiti prihodi

239 – Ostale tekuće obveze

1.080,00

3837 - vlastiti prihodi

426 – Nematerijalna proizvedena imovina

25.000,00

K 330104 Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

280.653,40

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

164.000,00

5821 - prihodi od pomoći

322 - Rashodi za materijal i energiju

3.000,00

5821 - prihodi od pomoći

323 - Rashodi za usluge

91.196,52

5821 - prihodi od pomoći

422 – Postrojenja i oprema

7.000,00

6821 - prihodi od donacija

323 - Rashodi za usluge

15.456,88

K 330105 “Centar za posjetitelje “Velike Zvijeri”

166.204,43

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

138.014,47

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

28.189,96

K 330107 Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

481.757,73

3837 - vlastiti prihodi

323 - Rashodi za usluge

17.000,00

3837 - vlastiti prihodi

322 - Rashodi za materijal i energiju

1.500,00

3837 - vlastiti prihodi

412 - Nematerijalna imovina

390.935,64

3837 - vlastiti prihodi

422 - Postrojenja i oprema

38.500,00

5821 - prihodi od pomoći

412 - Nematerijalna imovina

33.822,09

Ukupno: 1.042.823,17

 

 

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da utvrđeni Prijedlog korištenja neutrošenih sredstava iz 2021. godine za Javnu ustanovu „Priroda“ putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije na suglasnost.

 

Članak 4.

Ova Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Župana.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                           Nina Bojanić, v.r.