logo

UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-16                                                                                                   

Rijeka, 21. veljače 2022.

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20), članka 12. i članka 40. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 6. sjednici od 21. veljače 2022. godine, donosi

 

IZVJEŠĆE O RADU

JAVNE USTANOVE „PRIRODA“ U 2021. GODINI

 

Članak 1.

Donosi se Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“ u 2021. godini.

 

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da Izvješće o radu Javne ustanove „Priroda“  u 2021. godini putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Županu Primorsko-goranske županije.

 

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                               Nina Bojanić, v.r.