UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 7. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

7. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

5.4.2022. u 17,47

Dan i datum:

U četvrtak 7. travnja do 9,46 sati

Završetak:

7.4.2022. u 9,46

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 5. travnja 2022. u 18,06 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 7. travnja 2022. u 9,42 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 7. travnja 2022. u 9,46 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 6. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

  1. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 6. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 6. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 6. sjednice.

-

-

Ad 2. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV. U okviru EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ uređuje se ambulantni prostor te nabavlja potrebna oprema i uređaji. Ustanova je osigurala u Financijskom planu dodatna sredstva koja su planirana za obnovu već dotrajalih elemenata letnice, te za uređenje platoa za smještaj rashladne komore za skladištenje hrane za bjeloglave supove. Problem letnice, od same njene izgradnje je ograničena mogućnost održavanja i rekonstrukcije zbog gotovo cjelogodišnje prisutnosti supova na oporavku, praktički od otvorenja Oporavilišta do danas. Zbog dobrobiti ptica na oporavku, nije bilo do sada moguće vršiti veće popravke i zahvate, već samo hitne sanacije i intervencije, tako da se sada koristi prilika bez ptica za nužnu i potrebnu zamjenu svih dotrajalih elemenata (kompletne daščane oplate i pripadajuće mreže i aranžura), koji su protekom  vremena te pod utjecajem atmosferilija kao i konstantnog korištenja propali. Ovlašteni predstavnici za jednostavnu nabavu su nakon pregleda i analize pristigle ponude ravnateljici dali prijedlog za odabir ponude. UV dalo je suglasnost na Odluku o odabiru i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV. Aktivnost prstenovanja mladih supova u gnijezdu je neophodna za daljnje praćenje trenda populacije, praćenje i prepoznavanje supova i njihovih migracija, utvrđivanja stupnja i uzroka mortaliteta te ostalih stručno-znanstvenih podataka koji se dobivaju tijekom dugogodišnjih prstenovačkih akcija kao priznatih i raširenih metoda prikupljanja podataka o biologiji i ekologiji same vrste. Prstenovanje će se odvijati na otoku Cresu (sjeverni i južni rezervat, uključujući i gnijezda izvan granica ornitoloških rezervata), otoku Plavniku i otoku Krku (ornitološki rezervat Glavina-Mala luka). U sklopu pokrenutog postupka jednostavne nabave pripremljen je poziv na dostavu ponuda. Sukladno članku 26. stavak 2. Upute o postupanju u nabavi roba, radova i usluga  jednostavne nabave, zatražena je ponuda od samo jednog ponuditelja čiji se odabir predlaže zbog specijalističkih stručnih znanja i posebnih okolnosti, a radi se o Udruzi Grifon koja se jedina bavi i provodi specijalističke usluge prstenovanja isključivo bjeloglavih supova na gnijezdima u Hrvatskoj. Ovlašteni predstavnici za jednostavnu nabavu su nakon pregleda i analize pristigle ponude ravnateljici dali prijedlog za odabir ponude. UV dalo je suglasnost na Odluku o odabiru i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.    

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava usluge prstenovanja bjeloglavih supova“, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-20

DATUM:

7. travnja 2022.