UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 8. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

8. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

3.5.2022. u 17,16

Dan i datum:

U petak 6. svibnja do 10,29 sati

Završetak:

6.5.2022. u 10,29

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 3. svibnja 2022. u 18,05 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 5. svibnja 2022. u 15,37 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 6. svibnja 2022. u 10,29 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 7. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda)
  3. Prva korekcija financijskog rezultata za 2021. godinu
  4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge grafičke pripreme, dizajna i tiska“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 7. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 7. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 7. sjednice.

-

-

Ad 2. Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vanproračunskih prihoda)

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. U prvim izmjenama i dopunama Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu u sklopu Prvih izmjena i dopuna Proračuna Primorsko-goranske županije (u dijelu sredstava osiguranih u Proračunu Primorsko-goranske županije i dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda) nema izmjena vezano uz realizaciju planiranih aktivnosti, već se u iste uvrštavaju računovodstvena usklađenja, a vezano za prihode od EU projekata i sl.  Ukupni financijski plan Ustanove povećava se za 31.900,00 kuna, no smanjuju se sredstva iz proračuna PGŽ za financiranje pojedinih aktivnosti, u iznosu od 167.000,00 kuna, a povećavaju se vanproračunska sredstva (vlastiti prihodi Ustanove, koji će se prihodovati povratom iz EU projekata i sl.) u iznosu od 198.900,00 kuna. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na predložene izmjene i Odluku.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 3. Prva korekcija financijskog rezultata za 2021. godinu

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom Odluke, Upravnom vijeću dostavljeno je elektronskim putem. Prvu korekciju financijskog rezultata za 2021. godinu nužno je izvršiti zbog uplata vezanih uz provedbu projekata financiranih EU sredstvima i sredstvima iz nacionalnih izvora financiranja u ovoj godini, a za aktivnosti izvršene i plaćene u prethodnoj godini. Sukladno tome i zaprimljenim uplatama, u proračun PGŽ vrši se povrat sredstava te se vrši zamjena izvora financiranja. Ujedno se ovlašćuje ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije, te izvrši zamjenu izvora financiranja, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o prvoj korekciji rezultata za 2021. godinu.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije te izvrši zamjenu izvora financiranja, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 4. Ishođenje suglasnosti Upravnog vijeća na:

a) Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge grafičke pripreme, dizajna i tiska“

b) Sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Pisano obrazloženje o točki te popratna dokumentacija dostavljena je članovima Upravnog vijeća. Budući se radi o pravnom poslu većem od 70.000 kn, za sklapanje ovog posla potrebna je prethodna suglasnost UV. U okviru ove nabave ugovara se grafička priprema i tisak materijala koji su dio redovnih programskih aktivnosti koje svake godine provodi Ustanova, a veći dio odnosi se na nabavu istovrsnih usluga za EU projekt koji je trenutno u provedbi - „Unaprjeđenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Ovlašteni predstavnici za jednostavnu nabavu su nakon pregleda i analize pristigle ponude ravnateljici dali prijedlog za odabir ponude. UV dalo je suglasnost na Odluku o odabiru i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave: „Nabava usluge grafičke pripreme, dizajna i tiska“, te sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-25

DATUM:

6. svibnja 2022.