KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-26

Rijeka,  6. svibnja 2022.                                                               

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 8. sjednici koja je održana dana 6. svibnja 2022. donosi sljedeću odluku

 

Članak 1.

 

            Donose se Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije.

 

            Tabelarni prikazi prihoda i rashoda  koji se vezuju uz Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, čine sastavni dio odluke.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnateljica da Prve izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. s projekcijama za 2023. i 2024. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz proračuna Primorsko-goranske županije i u dijelu vanproračunskih sredstava u sklopu Prvih izmjena i dopuna konsolidiranog proračuna Primorsko-goranske županije, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja konsolidiranog Proračuna Primorsko-goranske županije od strane Skupštine.

 

Predsjednik Upravnog vijeća

 

Nina Bojanić, v.r.