KLASA: 023-01/22-01/1                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-22-27

 

U Rijeci, 6. svibnja 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 8. sjednici koja je održana dana 6. svibnja 2022. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O PRVOJ KOREKCIJI REZULTATA ZA 2021. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po Izvještaju za EU projekat Strukturnog fonda – „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ (KK.06.5.2.04.0003) te po projektu za očuvanje strogo zaštićene plemenite vrste periske, a za rashode predfinancirane u 2021. godini iz izvora opći prihodi i primici (111) i izvora prenesenih vlastitih sredstava (383), korigira se rezultat poslovanja za 2021. godinu kako slijedi:

 

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“

1.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 8.895,69 kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 8.895,69 kn.

2.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 8.895,69 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63821) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2021.) na izvoru 521.

3.    Za izvor 383 (prenesena sredstva – vlastiti prihodi)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 383 u iznosu od 3.839,08 kn.

Doznačenom EU refundacijom predlaže se zamjena izvora financiranja 383/521 u iznosu od 3.839,08 kn, odnosno, uvećava se rezultat po izvoru vlastitih prihoda i omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekučoj godini.

4.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 3.839,08kn.

Projekt očuvanja strogo zaštićene vrste plemenite periske

5.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 16.064,46  kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 16.064,46 kn.

6.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 16.064,46. kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda ( 63612) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2021.) na izvoru 521.   

Članak 2.

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 24.960,15 kn, te izvrši zamjenu izvora financiranja (izvor3/izvor5) za iznos 3.839,08 kn, čime se uvećava rezultat koji omogućava stvaranje novih rashoda iz izvora vlastitih prihoda u tekućoj godini.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                      

Nina Bojanić, v.r.