UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-28                                                             

Rijeka, 6. svibnja 2022.         

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (KLASA: 021-04/21-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-15 od 16. prosinca 2021., Službene novine broj 32/21), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 8. sjednici koja je održana dana 6. svibnja 2022. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava usluge grafičke pripreme, dizajna i tiska" i

sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge grafičke pripreme, dizajna i tiska“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 16/22-JDN.

 

Članak 2.

 

Suglasnost iz članka 1. stavka 2. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: STUDIO SMART 69, Sv. Lucija 28, 51221 Kostrena, OIB: 81013373868, s ponuđenim ukupnim iznosom od 76.250,00 kuna (sedamdesetšesttisuća dvjestopedesetkuna) bez PDV-a odnosno 95.312,50 kuna (devedesetpettisućatristodvanaest kunaipedestlipa) s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.