UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-33

 

 

Rijeka, 18. srpnja 2022.                                                        

             Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 9. sjednici koja je održana dana 18. srpnja 2022. donosi

 

O D L U K U

o donošenju Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu

 

Članak 1.

Donosi se Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu.

 

Članak 2.

Tekstualno obrazloženje i tabelarni dio Polugodišnjeg izvješća o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu čine sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

Ovlašćuje se ravnateljica da Polugodišnje izvješće o izvršenju Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2022. godinu s projekcijama za 2023. i 2024. godinu putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša dostavi Primorsko-goranskoj županiji.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednik Upravnog vijeća              

 

Nina Bojanić, v.r.