UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-3      

 

Rijeka, 18. siječnja 2022.

             Na temelju članka 134. Zakona o zaštiti prirode („Narodne novine“ broj 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" („Službene novine“ broj 42/13 i 40/20), članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), mišljenja Ministarstva gospodarstva i održivog razvoja (KLASA: 612-07/21-16/315; URBROJ: 517-12-2-2-2-21-2 od 16. prosinca 2021.) te Odluke o davanju suglasnosti Župana (KLASA: 022-04/21-01/45, URBROJ: 2170/1-01-01/6-21-94 od 27. prosinca 2022.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 4. sjednici koja je održana dana 18. siječnja 2022. godine donosi

 

Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini

 

Članak 1.

 

Donosi se Godišnji programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini.

 

Članak 2.

 

Tekstualno obrazloženje i tabelarni prikaz Godišnjeg programa zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2022. godini čini sastavni dio ove Odluke.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.