UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 1. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić

Naziv sastanka:

1. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

Javna ustanova „Priroda“

Grivica 4

51000 Rijeka

Početak:

5.11.2021. u 17,00

Dan i datum:

U petak 5. studenog u 17,00 sati

Završetak:

5.11.2021. u 18,20

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su se odazvali sjednici:

-          Nina Bojanić, predsjednica

-          Mate Tomljanović, član,

-          Irena Ilić, članica.

Ostali prisutni:

-          Irena Jurić, ravnateljica u Javnoj ustanovi „Priroda“

Svi članovi Upravnoga vijeća prisustvovali su sjednici, pa se sve odluke koje su na ovoj sjednici donesene s dva ili tri glasa smatraju pravovaljanima.

3.

Dnevni red:

  1. Zapisnik s 7. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Način rada Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“
  3. Djelokrug i način rada Javne ustanove „Priroda“
  4. Treća korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu
  5. Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2021. u dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda
  6. Izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“
  7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 2202/002530 o neposrednom sufinanciranju troškova projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ – referentne oznake kk.06.5.2.04.0003, davanjem sredstava pomoći.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 7. sjednice Upravnoga vijeća

Članovima Upravnog vijeća u novom sazivu predočen je usvojeni Zapisnik s prethodne sjednice Upravnog vijeća (u starom sazivu).

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća upoznali su se s radom starog saziva Upravnog vijeća s protekle sjednice (7.elektronske).

-

-

Ad 2. Način rada Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

Članovima Upravnog vijeća u novom sazivu predstavljen je način rada Upravnog vijeća te njihove obveze, a na kraju točke svi članovi potpisali su Izjave o postojanju/nepostojanju sukoba interesa temeljem Zakona o javnoj nabavi te su popunili obrasce s osobnim podacima.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi upravnog vijeća u novom sazivu upoznati su s načinom rada Upravnog vijeća te aktima kojima se regulira njihov rad.

 

-

 

 

-

Ad 3. Djelokrug i način rada Javne ustanove „Priroda“

Članovima Upravnog vijeća u novom sazivu predstavljen je djelokrug i način rada Javne ustanove „Priroda“. Predstavljen im je trenutno važeći Financijski plan (nakon 3.izmjena i dopuna) te usvojeni Godišnji program zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini kako bi ih se ukratko informiralo o aktivnostima koje Ustanova provodi na godišnjoj razini. Također, članovi su informirani o projektima koje je Ustanova provodila u prošlosti, ali i o trenutnim projektima koji su u provedbi. Točka je s prijedlozima Zaključka jednoglasno usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

1. Prihvaća se informacija o djelokrugu i načinu rada Javne ustanove „Priroda“ s Financijskim planom Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.

2. Prihvaća se informacija o Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini.

 

-

 

 

-

Ad 4. Treća korekcija financijskog rezultata za 2020. godinu

Članovima Upravnog vijeća ukratko je pojašnjeno na koji način je strukturiran Financijski plan Ustanove, te iz kojih se sve izvora Ustanova financira. U dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda, u tijeku godine radi se po potrebi korekcija financijskog rezultata. Radi se o troškovima nastalim u 2020.godini, a za koja su sredstva uprihodovana u 2021. godini, prema potraživanim zahtjevnima za nadoknadu sredstava u okviru provedbe EU projekata. Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun PGŽ u visini 24.237,81 kn. Točka je s prijedlogom Odluke jednoglasno usvojena.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o trećoj korekciji financijskog rezultata za 2020. Godinu te se ovlašćuje ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 24.237,81 kn.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 5. Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove„Priroda“ za 2021. u dijelu ostvarivanja vlastitih prihoda

Članovima Upravnog vijeća je pojašnjeno da se izmjene i dopune Financijskog plana Ustanove u dijelu ostvarivanja i realizacije vlastitih prihoda, donose od strane Upravnog vijeća, a uz prethodno pribavljenu suglasnost za provedbu IV. Izmjena i dopuna od strane nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša. Primjerice, ostvarenje prihoda od ulaznica u dvjema centrima za posjetitelje, veće je od planiranog, stoga se uprihodovana sredstva temeljem izmjena i dopuna raspoređuju na potrebne aktivnosti. Četvrte izmjene i dopune detaljno su pojašnjene članovima Upravnog vijeća, koji nisu na isto imali primjedbi. Točka je s prijedlogom Odluke jednoglasno usvojena.  

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donose se Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. godinu  u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda.

Ovlašćuje se ravnateljica da Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. s projekcijama za 2022. i 2023. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 6. Izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“

Članovima Upravnog vijeća prezentiran je usvojeni Cjenik usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“ temeljem kojeg se vrši naplata usluga u novootvorenom Centru. Nakon proteka nekoliko mjeseci od samog otvaranja Centra, te povratne informacije posjetitelja, predlaže se uvođenje još jedne stavke u cjenik, a to je grupna ulaznica za dječji uzrast do 14 godina, u iznosu od 15 kn. Članovi Upravnog vijeća nisu imali primjedbi na ovaj prijedlog te je jednoglasno donesena Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“, temeljem koje ravnateljica donosi  Izmjenu cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“, temeljem koje ravnateljica donosi Izmjenu cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Ad 7. Prijedlog odluke o davanju suglasnosti za potpisivanje ugovora br. 2202/002530 o neposrednom sufinanciranju troškova projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ – referentne oznake kk.06.5.2.04.0003, davanjem sredstava pomoći

Članovima Upravnog vijeća pojašnjeno je da za sklapanje poslova iznad 70.000 kn, ravnatelju Ustanove daju prethodnu suglasnost (što je uređeno i aktima Ustanove). Ovdje se radi o ugovoru koji sklapaju Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost i Javna ustanova „Priroda“, a za sufinanciranje troškova projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Fond će sufinancirati troškove vlastitog učešća Ustanove, a u maksimalnom iznosu od 108.939,98 kuna (15% ukupnih troškova projekta).

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se o davanju suglasnosti za potpisivanje Ugovora br. 2202/002530 o neposrednom sufinanciranju troškova projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ – referentne oznake KK.06.5.2.04.0003, davanjem sredstava pomoći.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić

KLASA:

KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-21-3

DATUM:

5. studenog 2021.