UPRAVNO VIJEĆE

KLASA: 023-01/22-01/01

URBROJ: 2170-52-01/1-22-4

 

Rijeka, 18. siječnja 2022.      

 

                                                          

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13, 40/20), članka 22. stavak 4. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 4. sjednici koja je održana dana 18. siječnja 2022. donosi

 

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2022. godinu

 

 

Članak 1.

 

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave usluga – knjigovodstveno-računovodstvene usluge za 2022. godinu evidencijski broj nabave 24/21-JDN.

 

Suglasnost se daje i na sklapanje ugovora s najpovoljnijim ponuditeljem Vojak d.o.o., Šetalište Vladimira Nazora 1, 51000 Rijeka s ponuđenim ukupnim iznosom od 119.600,00 kuna s PDV-om. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom natječaja.

 

Članak 2.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.