UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/21-01/5                                       

URBROJ: 2170-52-01/1-21-4                                                     

Rijeka, 5. studenog 2021.

 

 

 

Temeljem članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 12/13, 40/20) i članku 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 1. sjednici od 5. studenog 2021. godine, donosi sljedeći

 

 

Z a k l j u č a k

 

 

  1. Prihvaća se informacija o djelokrugu i načinu rada Javne ustanove „Priroda“ s Financijskim planom Javne ustanove „Priroda“ za 2021. godinu s projekcijama za 2022. i 2023. godinu.
  2. Prihvaća se informacija o Godišnjem programu zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenih područja u Primorsko-goranskoj županiji u 2021. godini.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                 

   

                                   Nina Bojanić