KLASA: 023-01/21-01/5                                                                     

URBROJ: 2170-52-01/1-21-5

 

U Rijeci, 5. studenog 2021.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ na 1. sjednici koja je održana dana 5. studenog 2021. godine donosi sljedeću

 

ODLUKU O TREĆOJ KOREKCIJI REZULTATA ZA 2020. GODINU

 

Članak 1.

 

            Za doznačena sredstva po Izvještajima za EU projekte Strukturnog fonda – „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ (KK.06.1.2.02.0007) i „Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije“ (KK.06.1.2.02.0030), a za rashode pretfinancirane u 2020. godini iz izvora Opći prihodi i primici (111) korigira se rezultat poslovanja za 2020. godinu kako slijedi:

 

Centar za posjetitelje o velikim zvijerima

 

1.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

 

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 16.537,50 kn.

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun PGŽ u visini priznatih troškova  na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 16.537,50 kn.

 

2.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 16.537,50 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63821,63622) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020.) na izvoru 521.

 

Interpretacijski centar prirodne baštine Primorsko-goranske županije

3.    Za izvor 111 (Opći prihodi i primici)

-      Povećava se višak prihoda poslovanja (92211) na izvoru 111 u iznosu od 7.700,31 kn

Doznačenom EU refundacijom nastala je obveza za povrat sredstava u proračun Primorsko-goranske županije u visini priznatih troškova na teret viška prihoda iz izvora 111 u iznosu od 7.700,31 kn.

4.    Za izvor financiranja 521 (Pomoći iz EU)

-      Povećava se manjak prihoda poslovanja (92221) na izvoru 521 u iznosu od 7.700,31 kn.

Doznakom sredstava na IBAN Ustanove, nastali su uvjeti priznavanja prihoda iz EU (63812, 63612) čime se pokriva manjak prihoda za nastale rashode u prethodnom razdoblju (2020.) na izvoru 521.   

 

Članak 2.

 

Ovlašćuje se ravnateljica da za doznačena sredstva izvrši povrat sredstava u Proračun Primorsko-goranske županije u iznosu od 24.237,81 kn.

 

Članak 3.

 

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                                      

Nina Bojanić