KLASA: 023-01/21-01/5

URBROJ: 2170-52-01/1-21-6

 

Rijeka,  5. studenog 2021.

                                                                      

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine br. 42/13 i 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01, URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 1. sjednici koja je održana dana 5. studenog 2021. donosi sljedeću odluku

 

Članak 1.

 

            Donose se Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda.

 

            Tabelarni prikazi prihoda i rashoda  koji se vezuje uz Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda, čine sastavni dio odluke.

 

Članak 2.

 

            Ovlašćuje se ravnateljica da Četvrte izmjene i dopune Financijskog plana Javne ustanove „Priroda“ za 2021. u dijelu sredstava koja se osiguravaju iz vlastitih prihoda, dostavi nadležnom Upravnom odjelu za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša.

 

Članak 3.

 

            Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

Nina Bojanić