Temeljem članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave (KLASA: 406-01/19-01/2, URBROJ: 2170-52-01/7-19-3 od 14. veljače  2019. godine) te pregleda i ocjene ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 19/22-JDN, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ donosi

 

O D L U K U

o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“

 

I.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša, odabire se ponuda ponuditelja:

s ponuđenim ukupnim iznosom od 199.800,00 kune sa PDV-om (stodevedesetidevettisućaosamstokuna). Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koja obuhvaća sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

II.

Ponuda ponuditelja ING-GRADNJA d.o.o. broj 31-03-22/192 od 31. ožujka 2022. godine čini sastavni dio ove Odluke.

 

                                                                           III.

Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“.

 

Ravnateljica

 

 

                                                                                       Irena Jurić, dipl.ing.

 

KLASA: 406-01/22-02/8

URBROJ: 2170-52-01/1-22-9

Rijeka, 5. travnja 2022.

 

   

 

Bilješka o stupanju na snagu:

Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ je na 7. sjednici koja je održana dana 7. travnja 2022. donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“ (KLASA: 023-01/22-01/1; URBROJ: 2170-52-01/1-22-21).

Slijedom navedenoga, a sukladno članku III. ove Odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava radova održavanja letnice s uređenjem okoliša“, ista je na snagu stupila dana 7. travnja 2022.

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl.ing.


Ponuda ponuditelja ING-GRADNJA d.o.o. broj 31-03-22/192 od 31. travnja 2022.