Temeljem članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upute o postupanju u nabavi roba, radova ili usluga jednostavne nabave (KLASA: 406-01/19-01/2, URBROJ: 2170-52-01/7-19-3 od 14. veljače  2019. godine), članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (KLASA: 021-04/21-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-15 od 16. prosinca 2021., Službene novine broj 32/21) te pregleda i ocjene ponuda u postupku jednostavne nabave, evidencijski broj nabave 13/22-JDN, ravnateljica Javne ustanove „Priroda“, Grivica 4, Rijeka, donosi

O D L U K U

o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava rashladne komore“

 

I.

Javna ustanova „Priroda“ provodi projekt Unapređenje i povećanje kapaciteta Oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“ (KK.06.5.2.04.0003) kojeg sufinancira Europska unija iz Kohezijskog fonda u okviru Poziva na dostavu projektnih prijedloga „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za divlje životinje". U okviru navedenog projekta, proveden je postupak jednostavne nabave za predmet nabave „Nabava rashladne komore“.

 

II.

Temeljem provedenog postupka jednostavne nabave za predmet nabave „Nabava usluge organizacije završne konferencije“, evidencijski broj nabave 13/22-JDN, odabire se ponuda ponuditelja:

s ponuđenim ukupnim iznosom od 60.580,00 kuna bez PDV-a (slovima: šezdesettisućapetstoosamdeset kuna). Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koja obuhvaća sve tražene poslove određene predmetom natječaja.

Na uređaje i opremu se izravno odnosi odredba 75. 3. Zakona o PDV-u i  čl. 152 st. st.1. Pravilnika o PDV-u i Dodatka II. Pravilnika o PDV-u. Prilikom ugradnje uređaja i opreme u okviru izgradnje ili rekonstrukcije objekta primjenjuje se prijenos porezne obveze za ugrađenu opremu.

S obzirom da je Ustanova u sustavu poreza na dodanu vrijednost  parcijalni porezni obveznik sukladno čl. 62. st. 7.  Zakona o PDV-u, a ugovorena vrijednost nabave u iznosu od 60.580,00 kn se odnosi na negospodarski dio djelatnosti koji obavlja Ustanova, ugovorena cijena se uvećava za 15.145,00 kn (PDV-a) bez prava na odbitak. Na temelju isporuke i montaže ugovorene opreme  Ustanova je dužna u obračunskom razdoblju sebe teretiti za iznos PDV-a u iznosu od 15.145,00 kn.

Utvrđuje se da ponuda prelazi procijenjenu vrijednost nabave za 2.980,00 kune bez PDV-a, tj. 3.725,00 kuna s PDV-om.

Utvrđuje se da Ustanova raspolaže dodatnim sredstvima u iznosu od 3.725,00 kuna s PDV-om.

 

III.

Ponuda ponuditelja Rashlad d.o.o. broj 04-2022 od 21. siječnja 2022. godine čini sastavni dio ove Odluke.

 

 

 

                                   

IV.

Odluka stupa na snagu danom ishođenja suglasnosti Upravnog vijeća Javne ustanove „Priroda“.

 

KLASA: 406-01/22-02/2

URBROJ: 2170-52-01/1-22-10

Rijeka, 27. siječnja 2022.

 

    Ravnateljica

 

 

                                                                                       Irena Jurić, dipl.ing.

 


 

 

Bilješka o stupanju na snagu:

Upravno vijeće Javne ustanove „Priroda“ je na 5. sjednici koja je održana dana 7. veljače 2022. donijelo Odluku o davanju suglasnosti na Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava rashladne komore“ (KLASA: 406-01/22-02/2; URBROJ: 2170-52-01/4-22-10).

Slijedom navedenoga, a sukladno članku IV. ove Odluke o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava rashladne komore“, ista je na snagu stupila dana 7. veljače 2022.

 

Ravnateljica

 

 

 

                                                                                       Irena Jurić, dipl.ing.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ponuda ponuditelja Rashlad d.o.o. broj 04-2022 od 21. siječnja 2022. godine