UPRAVNO VIJEĆE

 

ZAPISNIK S 10. SJEDNICE UPRAVNOGA VIJEĆA JAVNE USTANOVE „PRIRODA“

 

Sazivač

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić, predsjednica Upravnoga vijeća Javne ustanova “Priroda”

Nina Bojanić, v.r.

Naziv sastanka:

10. sjednica Upravnoga vijeća Javne ustanove „Priroda“

1.

Mjesto:

elektronska sjednica

Početak:

25.8.2022. u 14,15

Dan i datum:

U ponedjeljak 29. kolovoza do 8,37 sati

Završetak:

29.8.2022. u 8,37

2.

Prisutni:

 

 

 

Članovi Upravnoga vijeća koji su sudjelovali u radu Upravnoga vijeća:

-          Irena Ilić, članica, očitovanje dostavljeno 26. kolovoza 2022. u 11,26 sati

-          Mate Tomljanović, član, očitovanje dostavljeno 26. kolovoza 2022. u 12,29 sati

-          Nina Bojanić, predsjednica, očitovanje dostavljeno 29. kolovoza 2022. u 8,37 sati

Sve točke usvojene su većinom glasova.

3.

Dnevni red:

  1. Usvajanje Zapisnika s 9. sjednice Upravnoga vijeća
  2. Usvajanje dnevnog reda
  3. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u ZK „Kamačnik“ i „Vražji prolaz i Zeleni vir“, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
Tijek i rezultati sjednice

Ad 1. Zapisnik s 9. sjednice Upravnoga vijeća

Na Zapisnik s 9. sjednice Upravnog vijeća nije bilo primjedbi te je verificiran i usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća verificirali su i usvojili Zapisnik s 9. sjednice.

-

-

Ad 2. Usvajanje dnevnog reda

Član UV g. Mate Tomljanović ukazao je na omašku predloženog Dnevnog reda, tj. da u Dnevni red nije uvrštena točka „Usvajanje dnevnog reda“. Isto je korigirano kroz Dopunu dnevnog reda, te je točka uvrštena pod rednim brojem 2. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbi na predloženi Dnevni red, te je isti usvojen.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Članovi Upravnoga vijeća usvojili su Dnevni red sjednice.

-

-

Ad 3. Donošenje Odluke o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje Ugovora o sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u ZK „Kamačnik“ i „Vražji prolaz i Zeleni vir“, od strane Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Pisano obrazloženje o točki s prijedlogom odluke Upravnoga vijeća dostavljeno je elektronskim putem. Ustanova je na zahtjev Općine Skrad održala sastanak na temu mogućnosti obnove posjetiteljske infrastrukture, na kojem je zaključeno da je u prvoj fazi potrebno izraditi projektnu dokumentaciju, kako bi se osigurali potrebni kvalitetni preduvjeti za buduću obnovu. U cilju unificiranja elementa infrastrukture te pratećih edukacijskih sadržaja, uvažavajući mogućnost pristupa i izvedbe, te mogućnosti realizacije etapne zamjene, Ustanova je krenula u pripremu zahtjeva za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za dva zaštićena područja (Kamačnik, Vražji prolaz i Zeleni vir). U prosincu 2021. godine je Fondu za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost (u daljnjem tekstu: Fond) podnijet zahtjev za sufinanciranje izrade projektne dokumentacije za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u Značajnom krajobrazu Kamačnik i Značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir ukupne vrijednosti 283.750,00 kuna, a temeljem navedenog zahtjeva, Fond je u kolovozu 2022. donio Odluku kojom se odobravaju sredstva pomoći za neposredno sufinanciranje troškova izrade projektne dokumentacije, najviše u iznosu do 227.000,00 kuna s PDV-om (80%). Budući se radi o iznosu većem od 200.000 kuna, za potpis Ugovora ravnateljica mora ishodovati suglasnost Župana, uz prethodno pozitivno mišljenje UV. Članovi Upravnoga vijeća nisu imali primjedbe na dostavljeni materijal te su dali pozitivno mišljenje na potpis Ugovora te ovlastili ravnateljicu da materijal dostavi Županu za suglasnost.

Zaključak

Zadužena osoba

Rok

Donosi se Odluka o davanju pozitivnog mišljenja za potpisivanje Ugovora br. 2022/021471 o neposrednom sudjelovanju Fonda u sufinanciranju izrade projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“, davanjem sredstava pomoći, te se ovlašćuje ravnateljica da Ugovor putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Irena Jurić

 

 

odmah

Zapisnik sastavio/la:

Ime i prezime

Potpis

Irena Jurić

Irena Jurić, v.r.

Zapisnik odobrio:

Ime i prezime

Potpis

Nina Bojanić

Nina Bojanić, v.r.

KLASA:

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ:

URBROJ: 2170-52-01/1-22-36

DATUM:

29. kolovoza 2022.