UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-58                                                   

Rijeka, 16. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. godine donosi

 

O D L U K U   O   D A V A N J U   S U G L A S N O S T I

na Prijedlog izmjena cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“

 

Članak 1.

Donosi se odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“.   

 

Članak 2.

Prijedlog izmjena cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“ čini sastavni dio ove odluke.

                       

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                              Nina Bojanić, v.r.

 

Prilog: Prijedlog izmjena cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“.

 

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-5

Rijeka, 16. prosinca 2022.

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ donosi 

Izmjenu Cjenika usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“

Članak 1.

Donosi se izmjena Cjenik usluga za jednokratne djelatnosti ili djelatnosti koje se ne obavljaju u kontinuitetu dužem od sedam dana godišnje na zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“. (u daljnjem tekstu: Cjenik).

 

Vrsta usluge

Kategorija

Cijena

Dolazak djelatnika Javne ustanove „Priroda“ službenim vozilom sa ciljem stručnog vođenja posjetitelja

Uz uvjet poštivanja napomena 1, 2 i 3.

Paušalno po grupi i po jednom području

100,00 €

Naknada za održavanje kreativnih, umjetničkih i zabavnih djelatnosti

Uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4.

Paušalno po događanju

100,00 €

Naknada za održavanje sportskih, zabavnih i rekreacijskih djelatnosti te djelatnosti aktivnog i pustolovnog turizma

Uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4.

Paušalno po događanju

100,00 €

Naknada za fotografske djelatnosti u komercijalne svrhe

Uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4.

Paušalno po danu

 

100,00 €

Naknada za video djelatnosti u komercijalne svrhe

Uz uvjet poštivanja napomena 3 i 4.

Paušalno po danu

150,00 €

 

 

Napomene:

1.    Grupa može imati najviše 50 posjetitelja.

2.    Cijene se ne odnose na vođenje posjetitelja u zaštićenim područjima kojima upravlja Javna ustanova „Priroda“, ako vođenje obavlja ovlaštenik koncesijskog odobrenja.

3.    O pravovremenom pribavljanju dozvola za provođenje djelatnosti skrbi organizator. Organizator skrbi i o provođenju propisanih uvjeta i mjera zaštite prirode te o osiguravanju potrebne infrastrukture za realizaciju djelatnosti.

4.    Organizator na sebe preuzima obvezu ishođenja svih potrebnih dozvola i plaćanja svih ostalih naknada koje, sukladno važećoj zakonskoj regulativi, proizlaze iz pojedine djelatnosti.

Članak 2.

Porez na dodanu vrijednost će se obračunati temeljem važeće zakonske regulative i statusa Javne ustanove „Priroda“.

Članak 3.

Ukoliko određena jednokratna djelatnost ima humanitarni karakter ili je provode novinari u cilju promidžbe zaštićenog područja ili edukacije šire javnosti, u takvim slučajevima, ali isključivo na pisani zahtjev, ravnatelj/ica Javne ustanove „Priroda“ može korisnika zaštićenog područja osloboditi plaćanja naknade utvrđene ovim Cjenikom.

Članak 4.

Izmjena cjenika se objavljuje na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“ (www.ju-priroda.hr).

Članak 5.

Izmjena cjenik stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i ostaje na snazi do donošenja njegovih izmjena i dopuna.

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl. ing., v.r.