KLASA: 400-02/21-01/1

URBROJ: 2170-52-01/7-22-56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Financijski plan Javne ustanove „Priroda“ za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. godinu

 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

listopad 2022.


 

NAZIV PRORAČUNSKOG KORISNIKA: JAVNA USTANOVA „PRIRODA“

 

PRAVNI OSNOV

 

Na temelju Članka 5 Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20) i Članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće na prijedlog Ravnatelja donosi godišnji Financijski plan Ustanove.

 

PRETPOSTAVKE ZA IZRADU FINANCIJSKOG PLANA

 

Financijski plan Ustanove za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025. sadrži sredstva osigurana iz Proračuna Primorsko-goranske županije, izvora vlastitih prihoda, iz izvora donacija te iz izvora pomoći kojima se sufinanciraju aktivnosti i EU projekti. Ove godine, po prvi puta, na temelju čl. 69. Zakona o uvođenju eura kao službene valute (Narodne novine broj 57/22 i 88/22), Financijski plan pa tako i Proračun se predlaže i usvaja u novoj službenoj valuti koja je u primjeni od 1. siječnja 2023. godine. Stoga je obveza Ustanove da prijedlog Financijskog plana predloži u eurima uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 euro = 7,53450 kn), te sukladno pravilima za zaokruživanje.

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023. S PROJEKCIJAMA ZA 2024.I 2025. se sastoji od  Općeg i Posebnog dijela kako stoji u obrazloženju u nastavku. Opći dio čine Sažetak računa prihoda i rashoda, Sažetak Računa financiranja te Preneseni višak ili manjak i višegodišnji plan uravnoteženja.

 

I.              OPĆI DIO

 

SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA – Sažetak računa prihoda i rashoda se daje u eurima i kunama radi usporedbe (Prilog 1. tablica). Iz predloženih planskih i projekcijskih iznosa prihoda (648.733,00 eura za 2023.; 677.790,00 eura za 2024.; 673.390,00 za 2025. godinu) proizlazi da se prihodi za plansku 2023. te projekcijske godine planira neznatno uvećanje raspoloživih sredstava. Manjak prihoda i primitaka u 2023. nad rashodima i izdacima u 2023, u iznosu od 60.917,00 eura pokrit će se iz prenesenih neutrošenih sredstava iz 2022.

 

SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA – Ustanova provodi svoje aktivnosti bez zaduživanja od kreditnih institucija stoga se u ovoj tablici ne iskazuju podaci.

 

PRENESENI VIŠAK ILI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA – Preneseni planirani  višak iz 2022. godine, kako je prethodno navedeno iznosi 60.917,00 eura, a sastoji se pretežito od vlastitih  prihoda (53.086,00 eura), prihoda od pomoći (7.167,00 eura), te prihoda od donacija (664,00 eura). Preneseni viškovi se planiraju utrošiti u 2023. stoga nije potreban višegodišnji plan uravnoteženja (Prilog 1 a, b i c tablica). 

 

II.             RAČUN PRIHODA I RASHODA I RAČUN FINANCIRANJA

 

PRIHODI I RASHODI PREMA IZVORIMA I EKONOMSKOJ KLASIFIKACIJI

 

PRIHODI I PRIMICI  - Ukupni prihodi koji se planiraju u 2023. iznose 648.733,00 eura te su na razini 2022. uz neznatno povećanje od 1,36%. Nema većih odstupanja ni u projekcijskim godinama, 2024. ukupni prihodi iznose 677.790,00 eura što predstavlja povećanje 4,48%, a za 2025. plan iznosi 673.390,00 eura što iznosi smanjenje za 0,65%. Pomoći od inozemstva i od subjekata unutar općeg proračuna se jednako procjenjuju u planskoj i u projekcijskim godinama. Prihodi od imovine odnose se na ugovorena koncesijska odobrenja čiji se iznos planira u 2023. s manjim smanjenjem s obzirom da zbog objektivnih okolnosti jedan koncesionar neće biti u mogućnosti ostvariti svoja prava po ugovoru o koncesijskom odobrenju. Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i prihodi od donacija u 2023. godini se povećavaju u odnosu na 2022. godinu za 52,09%, a u 2024. smanjuju za 19,81%, a zbog provedbe aktivnosti EU projekta LIFE SUPport, tj. sukladno planiranim prihodima sufinanciranja. Prihodi iz nadležnog proračuna se planiraju na približno istoj razini kroz trogodišnje razdoblje, razmjerno rashodima koji se financiraju iz ovog izvora (Prilog 2. tablica).

 

RASHODI I IZDACI – Ukupno planirani rashodi i izdaci u 2023. godini iznose 709.650,00 eura, što predstavlja 8,82% manje rashode u odnosu na tekući plan za 2022. godinu. Neznatno manji rashodi planiraju se zbog završetka provedbe EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Rashodi projekcijskih godina su gotovo na istoj razini za 2024. (677.790,00 eura) i za 2025. (673.390,00 eura). Za rashode poslovanja za 2023. te projekcijskim godinama nema većih odstupanja.

Rashodi za zaposlene su u 2023. planirani na razini 355.726,00 eura, u 2024. 374.843,00 eura i u 2025. 365.340,00 eura te nema većih odstupanja. Rashodi za zaposlene su pretežito financirani proračunskim sredstvima, dijelom iz vlastitih prihoda te dijelom su sufinancirani iz EU projekata.

Materijalni rashodi se za 2023. planiraju u iznosu od 255.338,00 eura, 234.335,00 za 2024. i 235.730,00 eura za 2025. godinu. Smanjenje materijalnih rashoda u 2023. pretežito se odnosi na umanjenu potrebu sredstava za investicijsko održavanje, budući je veće investicijsko održavanje letnice za supove izvršeno u 2022.

Financijski rashodi planirani su na razini 770,00 eura u 2023., a u 2024. i 2025. 670,00 eura i financiraju se iz proračunskih sredstava.

Rashodi za nabavu nefinancijske imovine planirani su 2023. godini u iznosu od 97.816,00 eura, 67.942,00 eura za 2024. te za 2025. godinu u iznosu od 71.650,00 eura. Umanjenje u 2023. i 2024. godini odnosi se na završetak provedbe EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“, a neznatno povećanje u 2025. planira se zbog ulaganja u imovinu provedbom aktivnosti iz EU projekta LIFE SUPport.

Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine planiraju se za 2023. u iznosu od 30.275,00 eura, a za 2024. u iznosu od 50.420,00 eura te 64.190,00 eura u 2025. Smanjenje u 2023. za ovu vrstu rashoda proizlazi zbog završetka provedbe EU projekta „Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli“. Povećanje u projekcijskim godinama proizlazi iz provedbe aktivnosti EU projekta LIFE SUPport.

Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne godine u 2023. iznose 67.541,00 eura, a za projekcijsku 2024. iznosi 17.522,00 eura, dok za 2025 iznose 7.460,00 eura. Neznatno uvećanje rashoda u 2023. za 7,40% odnosi se na potrebna sredstva za provedbu aktivnosti iz projekata, a u projekcijama se iznosi umanjuju zbog završetka njihove provedbe (Prilog 2. tablica).

 

PRENESENI VIŠAK

 

Uravnoteženje Financijskog plana za 2023. se postiže prijenosom viška iz prethodne godine s obzirom da su planirani prihodi i primici manji od planiranih rashoda i izdataka. Tako je u 2023. godini planiran prijenos 60.917,00 eura, čime je Financijski plan uravnotežen.

 

RASHODI PREMA FUNKCIJSKOJ KLASIFIKACIJI

 

Funkcijska klasifikacija Ustanove ima brojčani predznak 0550, odnosno Istraživanje i razvoj: Zaštita okoliša. Prema funkcijskoj klasifikaciji 0550, Ustanova planira rashode za 2023. u iznosu od 709.650,00 eura, za 2024. 677.790,00 eura, a za 2025. 673.390,00 eura (Prilog 3. tablica).

 

III.           POSEBNI DIO

 

Posebni dio uključuje rashode i izdatke Ustanove u posebnom dijelu Financijskog plana gdje su oni raspoređeni po programskoj  i ekonomskoj klasifikaciji te izvorima financiranja s uključenim rezultatom poslovanja. Posebni dio je sadržan u Prilogu 4. tablica.

 

SAŽETAK DJELOKRUGA RADA: Djelokrug rada Javne ustanove „Priroda“ (u daljnjem tekstu: Ustanova) je upravljanje i skrb nad zaštićenim dijelovima prirode te dijelom europske ekološke mreže Natura 2000 na području Primorsko-goranske županije.

 

ORGANIZACIJSKA STRUKTURA: U Ustanovi su ustrojene tri ustrojstvene jedinice:

U Ustanovi je zaposleno dvanaest djelatnika, tri u Uredu ravnatelja, sedam u Stručnoj službi (od čega dva u Centru Velike zvijeri i dva u Centru Beli) te dva djelatnika u Službi čuvara prirode.

R.br.

Naziv programa

2023.

2024.

2025.

1.

Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mreži Primorsko-goranske županije

709.650,00

677.790,00

673.390,00

 

Ukupno program:

709.650,00

677.790,00

673.390,00

 

FINANCIJSKI PLAN ZA 2023.-2025 GODINU:

           

NAZIV PROGRAMA: UPRAVLJANJE ZAŠTIĆENIM DIJELOVIMA PRIRODE I EKOLOŠKOM MREŽOM PRIMORSKO-GORANSKE ŽUPANIJE

 

SVRHA PROGRAMA: Program je usmjeren ka očuvanju biološke, geološke i krajobrazne raznolikosti odnosno zaštiti vrijednih dijelova prirode te održivom korištenju i valorizaciji prirodne baštine na području Primorsko-goranske županije. Jačanjem administrativnih i financijskih kapaciteta Ustanove za zaštitu i upravljanje vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom te kontinuiranim jačanjem suradnje s tijelima i institucijama na državnoj, županijskoj i lokalnim razinama, članstvom i suradnjom u međunarodnim i nacionalnim organizacijama stvaraju se preduvjeti za nadogradnju uspostavljenog sustava zaštite prirode. Usavršavanjem i izobrazbom djelatnika  unaprjeđuju se preduvjeti za efikasnije utvrđivanje i praćenje stanja u prirodi, pripremu dokumenata za upravljanje prirodnim vrijednostima, osiguravanje i promicanje održivog korištenja prirodnih dobara, turističku valorizaciju, vođenje centara za posjetitelje i projekata te sprečavanje štetnih zahvata ljudi i poremećaja u prirodi. Također, kroz ovaj Program na godišnjim razinama povećavaju se raspoloživa financijska sredstva za realizaciju programskih aktivnosti uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte kako bi se u konačnici ojačali financijski kapaciteti Ustanove. Korisnici ili primatelji usluga su lokalna zajednica i posjetitelji zaštićenih područja i dijela ekološke mreže, zatim sve fizičke i pravne osobe koje u vrijednim dijelovima prirode obavljaju dopuštenu djelatnost, imaju pravo gospodarskog korištenja prirodnih vrijednosti, provode planove gospodarenja prirodnim dobrima ili vrstama odnosno provode zahvate, obavljaju radnje i/ili istraživanja.

 

Program se provodi kroz nekoliko ključnih aktivnosti:

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

 

Ključne aktivnosti provest će se na sljedeći način:

 

1. Prikupljanje podataka utvrđivanjem i praćenjem stanja u prirodi

 

1.1. ISTRAŽIVANJA, INVENTARIZACIJA I MONITORING PRIRODNIH VRIJEDNOSTI, NATURA 2000 VRSTA I STANIŠTA

S ciljem povećanja znanja i dostupnosti podataka o prirodi, Ustanova planira samostalno i/ili u suradnji s vanjskim suradnicima provesti ornitološka istraživanja u posebnom rezervatu Glavina-Mala luka, istraživanja travnjaka na širem području Obruča, istraživanja područja vodotoka Rječina, utvrđivanje prisutnosti populacija modre sase na području Primorsko-goranske županije, preliminarna speleološka istraživanja na otoku Krku te praćenje stanja lokvi na otoku Krku. Ustanova će nastaviti sa sudjelovanjem u aktivnostima utvrđivanja i praćenja stanja plemenite periske u sjevernom dijelu Jadranskog mora. Nastavit će se i provedba monitoringa i inventarizacije Natura 2000 vrsta: bjeloglavi supovi, velike zvijeri (s posebnim naglaskom na populaciju risa i vuka praćenjem putem fotozamki), vretenca jezerskog regoča, kornjaša, orhideje kozonoške, sove jastrebače te praćenje stanja invazivne strane vrste penjačice kudzu nakon akcija uklanjanja te praćenje pojavnosti invazivnih vrsta tijekom redovnih obilazaka. Ostala istraživanja i monitorizi provodit će se prema potrebi i ovisno o ugrozama te zatečenom stanju na terenu.

 

1.2. GEOGRAFSKO-INFORMACIJSKI SUSTAV O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA ŽUPANIJE

Postojeći informacijski sustav nadopunjavat će se te će se katalogizirati podaci koji se na godišnjoj razini prikupljaju kroz prirodoslovna istraživanja, monitoringe, nadzore, spašavanja i intervencije.

 

 

1.3. OBILASCI I NADZOR ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će u skladu s raspoloživim kapacitetima, financijskim sredstvima i zatečenim stanjem na terenu kontinuirano i sustavno provoditi obilaske i nadzor nad zaštićenim područjima i dijelom ekološke mreže u Županiji. Ova aktivnost provodit će se samostalno i/ili u suradnji s nadležnim inspektorom zaštite prirode pri Državnom inspektoratu, policijskim upravama, Lučkom kapetanijom Rijeka te ostalim zainteresiranim subjektima.

 

1.4. AKTIVNOSTI ODRŽAVANJA POVOLJNOG STANJA ZAŠTIĆENIH PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE

MREŽE NATURA 2000

Nastavit će se praćenje pomladne površine alepskog bora unutar Park-šume Čikat kroz bilježenje pojavnosti borovog podmlatka, kao i pojavnosti invazivnih vrsta. U slučaju potrebe i eventualnih izvanrednih okolnosti, aktivnosti održavanja i krajobraznog uređenja provodit će se u zaštićenim područjima odnosno dijelu ekološke mreže.

 

2. Poticanje održivog korištenja vrijednih dijelova prirode, edukacija i promocija

 

2.1. ULAGANJA U INFRASTRUKTURU SA CILJEM TURISTIČKE VALORIZACIJE ZAŠTIĆENIH

PODRUČJA I DIJELA EKOLOŠKE MREŽE NATURA 2000

Ustanova će vršiti radove na održavanju i obnovi infrastrukture u zaštićenim područjima. Prioritetna i hitna obnova planira se u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir, gdje je veliko nevrijeme u potpunosti uništilo dio posjetiteljske infrastrukture (odroni i bujični nanosi).Prethodno će se izradit projektna dokumentacija za obnovu posjetiteljske infrastrukture kako u ZK Vražji prolaz i Zeleni vir tako i u  ZK Kamačnik, a temeljem sredstava sufinanciranja od strane FZOEU. Također planira se obnova poučne staze Biserujka-Slivanjska koja je u cijelosti uništena, te obnova dijelova didaktičkih elemenata na stazi medvjeda u Brodu na Kupi.

 

2.2. CENTAR ZA POSJETITELJE „VELIKE ZVIJERI“

Krajem 2021. završene su aktivnosti na provedbi projekta „Centar za posjetitelje o velikim zvijerima“ koji se sufinancirao iz Strukturnih i investicijskih fondova u okviru Operativnog programa „Konkurentnost i kohezija“ 2014.-2020., mjere 6.c2.2. Promicanje održivog korištenja prirodne baštine, a Centar je za posjetitelje otvoren 10. srpnja 2021. U 2023. provodit će se redovne aktivnosti u Centru: prihvat posjetitelja i vođenje grupa, osmišljavanje i provođenje edukativnih aktivnosti i radionica. Osim toga, tijekom godine provodit će se edukativne i promotivne aktivnosti te će se pripremiti i tiskati letak.

 

2.3. NADZOR NAD OBAVLJANJEM GOSPODARSKIH DJELATNOSTI U ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA

Tijekom 2023. provodit će se nadzor nad korištenjem zaštićenih područja i speleoloških objekata u kojima je Ustanova dodijelila koncesijska odobrenja za prihvat i vođenje posjetitelja. Osim toga, Ustanova će tijekom godine provoditi i postupke davanja koncesijskih odobrenja (jednokratna i višegodišnja) za obavljanje jednokratnih djelatnosti u zaštićenim područjima i speleološkim objektima s kojima upravlja.

 

2.4. PRIPREMA PUBLIKACIJA O PRIRODNIM VRIJEDNOSTIMA

U 2023. planira se dizajn, grafička priprema i tisak promotivnog letka za potrebe Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“, knjige o jami Čampari te retisak promotivnog letka za Centar Beli.

 

2.5. PROMICANJE ZAŠTITE PRIRODE

U cilju izobrazbe lokalnog stanovništva i posjetitelja te promocije vrijedne prirodne baštine, Ustanova će nastaviti s obilježavanjem prigodnih dana: Dana planeta Zemlje, Svjetskog dana zaštite okoliša, Međunarodnog dana biološke raznolikosti, Međunarodnog dana strvinara te Međunarodnog dana planina. U cilju promicanja i zaštite vrijedne prirodne baštine, Ustanova će u skladu s mogućnostima nastaviti s objavljivanjem znanstvenih i stručnih radova te sudjelovanjem na kongresima i konferencijama iz područja zaštite prirode. Ustanova će također nastaviti i s pružanjem stručne podrške ostalim dionicima koji na sličan način provode aktivnosti promicanja prirodne baštine na području Županije.

 

2.6. SURADNJA S NEVLADINIM ORGANIZACIJAMA I OBRAZOVNIM INSTITUCIJAMA

Ustanova će u skladu s mogućnostima i interesima dionika, nastaviti suradnju s nevladinim organizacijama i obrazovnim institucijama. Ustanova će navedene subjekte uključiti u provedbu svojih aktivnosti u segmentu organizacije raznih manifestacija, radionica, predavanja i slično.  

 

 

2.7. INFORMIRANJE JAVNOSTI O AKTIVNOSTIMA USTANOVE (održavanje web stranica)

Ustanova će sve zanimljivosti i informacije vezane uz rad i provedene aktivnosti kontinuirano objavljivati na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“, Centra za posjetitelje i oporavilišta za bjeloglave supove Beli te Centra za posjetitelje „Velike zvijeri“.

 

3. Priprema i/ili provedba dokumenata upravljanja

 

3.1. IZRADA PLANOVA UPRAVLJANJA ZA ZAŠTIĆENA PODRUČJA I EKOLOŠKU MREŽU

U cilju povećanja učinkovitosti osnovnih mehanizama zaštite prirode, kroz projekt „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“, nastavit će se provedba aktivnosti vezanih uz izradu planova upravljanja za zaštićena područja i područja ekološke mreže na Krku i Rabu te u Gorskom kotaru. Nositelj projekta je Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja (MINGOR). Predviđeno trajanje projekta je do konca 2023., a u potpunosti se financira iz državnog proračuna te sredstvima Strukturnih fondova EU. Zadatak je Ustanove da sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata izradi planove upravljanja za navedena područja u cjelokupnom razdoblju trajanja projekta.

 

3.2. PRIPREMA STRUČNIH OBRAZLOŽENJA ZA POKRETANJE NOVIH POSTUPKA PROGLAŠENJA ILI

UKIDANJE ZAŠTITE NAD ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA TE USKLAĐENJE I VERIFIKACIJA GRANICA

ZAŠTIĆENIH PODRUČJA

U proteklih nekoliko godina, uslijed nekoliko olujnih nevremena praćenih iznimno jakim vjetrom, spomenik prirode – stari hrast u Sv. Petru na otoku Cresu pretrpio je višekratna i znatna oštećenja te je utvrđeno da stablo nema više obilježja radi kojih je proglašeno zaštićenim, Tijekom 2023., u suradnji s UO za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša nastavit će se aktivnosti provedbe postupka za ukidanje njegove zaštite.

 

3.3. SUDJELOVANJE U POSTUPCIMA UTVRĐIVANJA I PROVOĐENJA MJERA ZAŠTITE PRIRODE U

ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOJ MREŽI NATURA 2000

Ustanova će sudjelovati u davanju stručnog mišljenja u postupcima ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu i utvrđivanja mjera zaštite prirode u zaštićenim područjima te područjima ekološke mreže Natura 2000. Sukladno zaprimljenim zahtjevima, nastavit će i s davanjem mišljenja na prostorno-plansku dokumentaciju i ostale razvojne dokumente koji će se pripremati na regionalnoj ili lokalnim razinama.

 

4. Skrb i mjere očuvanja strogo zaštićenih vrsta (s naglaskom na posljednju populaciju bjeloglavih supova u Republici Hrvatskoj)

 

4.1. CENTAR ZA POSJETITELJE BELI I OPORAVILIŠTE ZA BJELOGLAVE SUPOVE BELI

U sklopu programa Centar za posjetitelje Beli s oporavilištem za bjeloglave supove za 2023. planira se provedba redovnih aktivnosti. Tijekom 2023. nastavit će se s aktivnostima monitoringa broja gnijezdećih parova bjeloglavih supova na kvarnerskim otocima, provest će se prstenovanje mladih supova u gnijezdima te nastaviti suradnja s veterinarskim institucijama i ostalim znanstvenim, stručnim, nacionalnim i internacionalnim dionicima koji se bave zaštitom ptica strvinara. U jedinom registriranom oporavilištu za bjeloglave supove u RH odvijati će se aktivnosti spašavanja, osnovne i proširene skrbi o jedinkama na oporavku, praćenja oporavka i općeg stanja ptica te periodičnih obilazaka trasa pojedinih dalekovoda radi utvrđivanja prisutnosti pojave elektrokucije (stradavanja ptica od strujnog udara), kao i praćenja uzroka mortaliteta ptica putem patomorfoloških i toksikoloških analiza obavljenih od strane stručnih institucija.

Također će se nastaviti s provedbom aktivne mjere očuvanja bjeloglavih supova kroz operativni rad hranilišta za supove na izdvojenoj lokaciji na otoku Cresu osiguravajući redovnu  dobavu, dovoz i odlaganje hrane na istom. Također će se nastaviti suradnja s lokalnim stanovništvom (OPG-i) te poljoprivrednim zadrugama vezano uz nabavku strvina za hranjenje supova na oporavku kao i na hranilištu.

Tijekom 2023. očekuje se početak provedbe EU projekta „LIFE SUPport“ koji je odobren iz Program LIFE. Neke od aktivnosti koje Ustanova planira realizirati tijekom godine su unaprjeđenje monitoringa populacije i spašavanja mladih ptica, osiguranje sredstava i adekvatnih količina hrane za hranilište kojim Ustanova upravlja, smanjenje utjecaja uznemiravanja tijekom gniježđenja, uspostava video nadzora na hranilištu, sudjelovanje u dodatnim edukcijama šire javnosti i brodara te mnoge druge.

U Centru za posjetitelje tijekom 2023. nastavit će se sa redovnim prihvatom posjetitelja te će se kontinuirano provoditi edukativne aktivnosti (radionice i sl.), a u suradnji s Udrugom BIOM, nastavit će se razvoj volonterskih programa i sl. Tijekom godine provodit će se i marketinške aktivnosti u cilju doprinosa prepoznatljivosti i pozicioniranju Centra. Također će se u Centru početkom rujna održati manifestacija „Dan otvorenih vrata“ u okviru obilježavanja Međunarodnog dana strvinara.

 

5. Jačanje kapaciteta zaštite prirode uključivanjem u nacionalne i međunarodne projekte

 

5.1. NADOGRADNJA SUSTAVA UPRAVLJANJA ZAŠTIĆENIM PODRUČJIMA I EKOLOŠKOM MREŽOM

NATURA 2000

Ustanova će tijekom godine kao vodeći, projektni ili pridruženi partner sudjelovati u provođenju projekata sufinanciranih sredstvima EU ili iz nacionalnih izvora. U nastavku se navode projekti čija se realizacija očekuje u 2023.

 

5.1.1. Naziv projekta: „Razvoj okvira za upravljanje ekološkom mrežom Natura 2000“

Financiranje: 100% Strukturni fondovi EU i državna razina

Nositelj: MGOR, Ustanova je partner u projektu

Vrijednost projekta: 186.000.000 kn za čitavo područje RH

Status: odobren/u provedbi

Predviđeno trajanje projekta je do konca 2023. Zadatak je Ustanove da, sukladno smjernicama nositelja projekta, aktivno i uz podršku konzultanata za čitavo vrijeme trajanja projekta izradi prijedlog planova upravljanja za čitavo područje otoka Krka i Raba te Gorskoga kotara.

 

5.1.2. Naziv projekta: „Securing a future for Griffon Vultures in Croatia – LIFE SUPport“

Financiranje: 60% Program LIFE

Nositelj: Udruga BIOM

Vrijednost projekta za Ustanovu: 356.791,50 €

Status: odobren

Trajanje projekta iznosi 5 godina. Opći cilj projekta je unaprijediti uvjete za gniježđenje i preživljavanje zadnje preostale populacije bjeloglavog supa u Hrvatskoj, koja se nalazi na Kvarnerskim otocima. Najvažnije prijetnje koje se pokušavaju riješiti kroz ovaj projekt su uznemiravanje tijekom gniježđenja, nedostatak hrane, trovanje i elektrokucija. Tijekom 2023. planirane su aktivnosti unaprjeđenja monitoringa populacije i spašavanja mladih ptica, osiguranja sredstava i adekvatnih količina hrane za hranilište kojim Ustanova upravlja, smanjenje utjecaja uznemiravanja tijekom gniježđenja unaprjeđenje sustava video nadzora na liticama Plavnika i uspostavu sustava videonadzora na hranilištu za supove, sudjelovanja u dodatnim edukcijama šire javnosti i brodara te mnoge druge.

 

5.1.3. Naziv projekta: Izrada projektne dokumentacije za projekt „Obnova postojeće posjetiteljske infrastrukture u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir“

Financiranje: 80% Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost

Nositelj: Ustanova

Vrijednost projekta za Ustanovu: 283.750,00 kn

Status: odobren

Postojeća posjetiteljska infrastruktura u oba značajna krajobraza izgrađena je prije više desetljeća stoga je nužno stvoriti preduvjete za njezinu sveobuhvatnu i temeljitu obnovu u srednjoročnom razdoblju. Osim toga, tijekom vremena na navedenim područjima je, kroz provedbu brojnih projekata, razvijana interpretacija područja što je za posljedicu imalo raznovrsnost vizualnih standarda koji su se primjenjivali. U tom smislu nužno je također standardizirati interpretaciju u cilju buduće prepoznatljivosti ovih zaštićenih područja, čime će se izravno doprinijeti boljoj kvaliteti sustava posjećivanja zaštićenih područja kroz razvoj edukacijskih/interpretacijskih sadržaja. Izradom projektne dokumentacije osigurat će se potrebni preduvjeti za obnovu postojeće posjetiteljske infrastrukture u srednjoročnom razdoblju, čime će se u konačnici doprinijeti očuvanju biološke i krajobrazne raznolikosti, povećanju privlačnosti i oblikovanju kapaciteta te unapređenju turističkog potencijala u značajnom krajobrazu Kamačnik i značajnom krajobrazu Vražji prolaz i Zeleni vir.

 

POVEZANOST PROGRAMA SA STRATEŠKIM DOKUMENTIMA: Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Nacrtom prijedloga Plana razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027.

 

PRIORITET: 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa

 

POSEBNI CILJ: 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima

 

MJERA: 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom

 

ZAKONSKE I DRUGE PODLOGE NA KOJIMA SE PROGRAM ZASNIVA: Zakonska osnova za provođenje programa su Zakon o zaštiti prirode (Narodne novine 80/13, 15/18, 14/19 i 127/19), Strategija i akcijski plan zaštite prirode Republike Hrvatske za razdoblje od 2017. do 2025. godine (Narodne novine 72/17), Uredba o ekološkoj mreži i nadležnostima javnih ustanova za upravljanje područjima ekološke mreže (Narodne novine 80/19), Pravilnik o ciljevima očuvanja i mjerama očuvanja ciljnih vrsta ptica u područjima ekološke mreže (Narodne novine 25/20, 38/20), Pravilnik o oporavilištima za divlje životinje (Narodne novine 145/20), Odluka o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i Statut Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.). Predviđene aktivnosti Ustanove u skladu su s Planom razvoja Primorsko-goranske županije za razdoblje 2022.-2027. (Službene novine broj 27/21) (Prioritet 3. Zelena tranzicija temeljena na održivom upravljanju i korištenju vlastitih resursa, Posebni cilj 3.1. Pametan i održiv pristup upravljanju prostorom i prirodnim resursima, Mjera 3.1.3. Održivo i učinkovito upravljanje prirodom, posebice vrijednim dijelovima prirode i ekološkom mrežom), Prostornim planom Primorsko-goranske županije (Službene novine 32/13), I. Izmjenama i dopunama Prostornog plana Primorsko-goranske županije (Službene novine 41/18), smjernicama za zaštitu i upravljanje zaštićenim područjima koje je Ustanova izradila u proteklim godinama te kriterijima za utvrđivanje prioriteta u provođenju mjera zaštite, održavanja, očuvanja, promicanja i korištenja zaštićenim područja u Primorsko-goranskoj županiji.

 

ISHODIŠTE I POKAZATELJI NA KOJIMA SE ZASNIVAJU IZRAČUNI I OCJENE POTREBNIH SREDSTAVA ZA PROVOĐENJE PROGRAMA: Ishodište za izračun i ocjenu potrebnih sredstava jesu broj djelatnika zaposlenih u Ustanovi, koeficijenti plaća koji su određeni Pravilnikom o plaćama te županijska osnovica za izračun plaća djelatnika. Na preuzetim ugovornim obvezama i procijenjenim tržišnim vrijednostima planirani su troškovi najma i režijski troškovi prostora za rad te troškovi nabave i održavanja imovine i opreme za rad. Materijalni troškovi koji su planirani u cilju realizacije aktivnosti zacrtanih u ovom planu su troškovi službenih putovanja i opreme za provedbu programa Ustanove, a također se temelje na odlukama nadležnih tijela i procijenjenim vrijednostima na tržištu dobara i usluga. Planirana sredstva procijenjena su i s obzirom na potpisane ugovore o sufinanciranju projekata čije je sufinanciranje odobreno iz međunarodnih i/ili nacionalnih izvora, dosadašnje iskustvo i procijenjene tržišne vrijednosti planiranih dobara i usluga koje će za potrebe Ustanove isporučiti ili provoditi vanjski suradnici.

 

IZVJEŠTAJ O POSTIGNUTIM CILJEVIMA I REZULTATIMA PROGRAMA TEMELJENIM NA POKAZATELJIMA USPJEŠNOSTI U PRETHODNOJ GODINI: Pokazatelji uspješnosti provođenja djelatnosti Ustanove u prethodnoj godini mjerljivi su kroz ostvarene rezultate rada, a ovisno o posebnom cilju i očekivanim rezultatima. U 2022. godini postignuta je planirana uspješnost po svim planiranim pokazateljima.

 

NAČIN I SREDSTVA ZA REALIZACIJU PROGRAMA:

 

R.br.

Naziv aktivnosti / projekta

2023.

2024.

2025.

1.

Upravljanje zaštićenim dijelovima prirode i ekološkom mreži Primorsko-goranske županije

709.650,00

677.790,00

673.390,00

1.1.

Administracija i upravljanje

427.408,00

439.860,00

433.040,00

1.2.

Utvrđivanje, praćenje stanja i održivo korištenje vrijednih dijelova prirode

135.560,00

97.540,00

76.450,00

1.3.

Centar za posjetitelje i oporavilište za bjeloglave supove Beli

27.551,00

21.530,00

21.530,00

1.4.

Centar za posjetitelje „Velike zvijeri“

31.286,00

21.950,00

21.950,00

1.5.

Unapređenje i povećanje kapaciteta oporavilišta za bjeloglave supove u Centru za posjetitelje Beli

18.520,00

10.920,00

10.630,00

1.6.

Projekt LIFE SUPport

69.325,00

85.990,00

109.790,00

 

Ukupno program:

709.650,00

677.790,00

673.390,00

 

RAZLOG ODSTUPANJA OD PROŠLOGODINJIH PROJEKCIJA: Neznatno odstupanje od prošlogodišnjih projekcija za 2023. godinu planira se obzirom na nužnost radova obnove nevremenom uništene posjetiteljske infrastrukture u Zaštićenom krajobrazu Vražji prola-Zeleni vir te radi početka provedbe novog EU projekta LIFE SUPport. Također, sredstva se planiraju sukladno obvezama Ustanove kao parcijalnog poreznog obveznika.

 

POKAZATELJI USPJEŠNOSTI:

 

Pokazatelj uspješnosti

Definicija

Jedinica

Polazna vrijednost

Ciljana

vrijednost

2023.

Ciljana

vrijednost

2024.

Ciljana

vrijednost

2025.

Broj provedenih istraživanja i/ili monitoringa na području Primorsko-goranske županije

Provedbom istraživanja se ostvaruje bolja učinkovitost upravljanja prirodnim vrijednostima. Provedbom monitoringa prati se stanje  Natura 2000 vrsta i staništa.

Broj

15

15

13

13

Broj ulaganja u obnovu postojeće ili novu infrastrukturu zaštićenih područja ili područja ekološke mreže Natura 2000

U cilju unapređenja odmora, razonode i izobrazbe posjetitelja, postavljati informativne tabele, trasirati i održavati staze te uređivati turističku infrastrukturu

Broj

7

6

4

5

Broj terenskih obilazaka u svrhu praćenja stanja i provedbe neposrednog nadzora u zaštićenim područjima i područjima ekološke mreže Natura 2000

Redovitim obilascima nadzirati prirodne vrijednosti u cilju sprječavanja štetnih zahvata i poremećaja u prirodi.

Broj

50

50

50

50

 

Na temelju pokazatelja uspješnosti, učinaka i rezultata koji su navedeni u prethodnoj tablici u nastavku se detaljnije obrazlažu ciljevi, rezultati i učinci koji se žele ostvariti po svakom pokazatelju/aktivnosti, i to kako slijedi:

 

 

                                                                                                                                                 ravnateljica

Irena Jurić v.r.

 

 

 

Prilozi:

Prilog 1a: OPĆI DIO-Sažetak računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i Preneseni višak ili manjak te višegodišnji plan uravnoteženja u kunama

Prilog 1b: : OPĆI DIO-Sažetak računa prihoda i rashoda, Račun financiranja i Preneseni višak ili manjak te višegodišnji plan uravnoteženja u eurima

Prilog 1c: Obrazac za planiranje prenesenog viška /manjka

Prilog 2: OPĆI DIO-Račun prihoda i rashoda prema izvorima i ekonomskoj klasifikaciji

Prilog 3: OPĆI DIO-Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Prilog 4: POSEBNI DIO-Plan rashoda i izdataka po izvorima, ekonomskoj i programskoj klasifikaciji

Prilog 5: Odluka o usvajanju Financijskog plana za 2023. s projekcijama za 2024. i 2025.