UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-62                                                             

Rijeka, 16. prosinca 2022.    

                                   

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine broj 42/13 i 40/20), članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.) te članka 7. Odluke o izvršavanju Proračuna Primorsko-goranske županije za 2022. godinu (KLASA: 021-04/21-01/8, URBROJ: 2170/1-01-01/5-21-15 od 16. prosinca 2021., Službene novine broj 32/21), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave

„Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za

rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu"

i sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na:

-          Odluku o odabiru ponude u predmetu jednostavne nabave „Nabava usluge izrade projektne dokumentacije za rekonstrukciju elemenata infrastrukture u Vražjem prolazu“,

-          sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem,

u okviru postupka jednostavne nabave, evidencijskog broja nabave 25/22-JDN.

 

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje ugovora s odabranim ponuditeljem: CIMAŠ ARHITEKTURA d.o.o., Ciottina 16, 51000 Rijeka, OIB: 73405276737, s ponuđenim ukupnim iznosom od 97.000,00 kuna (devedesetsedamtisućakuna) bez PDV-a odnosno 121.250,00 kuna (stodvadesetjednutisućidvjestopedesetkuna) s PDV-om što iznosi 16.092,64 € uz fiksni tečaj konverzije 1 € = 7,53450 HRK. Iskazana cijena izračunata je na temelju danih cijena u ponudi, a koje obuhvaćaju sve tražene poslove određene predmetom nabave.

 

Članak 3.

Budući da predmetni ugovor zahtijeva plaćanje u sljedećoj godini, ovlašćuje se ravnateljica da prijedlog ugovora s odabranim ponuditeljem, putem nadležnog Upravnog odjela za prostorno uređenje, graditeljstvo i zaštitu okoliša, dostavi Županu Primorsko–goranske županije na suglasnost.

 

Članak 4.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                       Nina Bojanić, v.r.