UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-60                                                   

Rijeka, 16. prosinca 2022.

 

Na temelju članka 5. Odluke o osnivanju Javne ustanove „Priroda“ (Službene novine 42/13, 40/20) i članka 12. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. godine donosi

 

O D L U K U   O   D A V A N J U   S U G L A S N O S T I

na Prijedlog izmjena cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri

 

Članak 1.

Donosi se odluka o davanju suglasnosti na Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri.   

 

Članak 2.

Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri čini sastavni dio ove odluke.

                       

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

 

Predsjednica Upravnog vijeća

 

 

                                                                                              Nina Bojanić, v.r.

 

 

 

Prilog: Prijedlog izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri

 

KLASA: 400-01/22-01/1

URBROJ: 2170-52-01/1-22-7

 

Rijeka, 16. prosinca 2022.

Temeljem članka 21. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 7. prosinca 2020.), ravnateljica Javne ustanove „Priroda“ donosi 

Izmjenu Cjenika usluga u Centru za posjetitelje „Velike zvijeri“ 

Članak 1.

Donosi se izmjena Cjenika usluga u Centru za posjetitelje Velike zvijeri (u daljnjem tekstu: Cjenik).

Cjenik se sastoji od vrsta usluga prema korisnicima, a utvrđene cijene su sljedeće:

Vrsta usluge

Redovna cijena

INDIVIDUALNA ULAZNICA

 

 

  • Odrasli (po osobi)

 

  • Djeca od 7 do 14 godina (po osobi)

 

  • Djeca do 7 godina (po osobi)

 

 

5,00 €

 

2,50 €

 

0,00 €

GRUPNA ULAZNICA

 

 

  • Grupa minimalno 10 osoba za djecu do 14 godina (po osobi)

 

  • Grupa minimalno 10 osoba za odrasle (po osobi)

 

 

2,50 €

 

 

3,50 €

TEMATSKA RADIONICA

 

 

  • Za minimalno 10 osoba (po osobi)

 

 

8,00 €

NAJAM DVORANE

 

 

  • Po satu

 

35,00 €

 

 

Članak 2.

Porez na dodanu vrijednost će se obračunati temeljem važeće zakonske regulative i statusa Javne ustanove „Priroda“.

Članak 3.

Ravnatelj/ica može donositi odluke o prigodnim cijenama ulaznica (primjerice za manifestacije i sl.), o besplatnim ulaznicama (primjerice za studijske posjete, razmjene iskustava i sl.) te o prigodnim cijenama za ulaznice za posjetitelje srodnih sadržaja, a temeljem sklopljenih partnerskih sporazuma.

Osim toga, tijekom obilježavanja prigodnih datuma, događanja, na zahtjev pojedinaca i skupina i u drugim slučajevima za koje ocijeni opravdanost naplate prigodne ulaznice, ravnatelj/ica može donositi odluke o prigodnim cijenama ulaznica.

Članak 4.

Cjenik se objavljuje na internetskim stranicama Javne ustanove „Priroda“ (www.ju-priroda.hr), a izložit će se u Centru za posjetitelje Velike zvijeri.

Članak 5.

Cjenik stupa na snagu 01. siječnja 2023. godine i ostaje na snazi do donošenja njegovih izmjena i dopuna.

 

Ravnateljica

 

Irena Jurić, dipl. ing., v.r.