UPRAVNO VIJEĆE

 

KLASA: 023-01/22-01/5

URBROJ: 2170-52-01/1-22-63                                                  

 

Rijeka, 16. prosinca 2022.

             Na temelju članka 10. Odluke o osnivanju Javne ustanove "Priroda" (Službene novine Primorsko-goranske županije broj 42/13 i 40/20) te članka 22. Statuta Javne ustanove „Priroda“ (KLASA: 023-01/20-01/01; URBROJ: 2170-52-01/1-20-70 od 9. prosinca 2020.), Upravno vijeće Javne ustanove "Priroda" na 15. sjednici koja je održana dana 16. prosinca 2022. donosi

 

O D L U K U

o davanju suglasnosti na

sklapanje dodataka Ugovora broj 09/22-10/22-JDN

 

Članak 1.

Donosi se Odluka o davanju suglasnosti na sklapanje dodataka Ugovora broj 09/22-10/22-JDN (KLASA: 106-01/22-02/1, URBROJ: 2170-52-01/1-22-9 od 26. siječnja 2022. godine) do iznosa od 80.984,00 kuna bez PDV-a odnosno 101.230,00 kuna s PDV-om.

Članak 2.

Suglasnost iz članka 1. ove Odluke daje se na sklapanje dodataka Ugovora s opskrbljivačem: Agroproteinka d.d., Strojarska cesta 11, 10360 Sesvete, OIB: 80695452345.

Članak 3.

Odluka stupa na snagu danom donošenja.

                       

Predsjednica Upravnog vijeća

                                                                                            Nina Bojanić, v.r.